Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVE MERE PROTIV UTAJE POREZA U EU: U EU se svake godine utaji PDV u iznosu od više milijardi evra


U EU se svake godine utaji porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od više milijardi evra. Najčešći oblik utaja velikih razmera je takozvana "karusel utaja", u koju je umešano više preduzeća. Propisi u EU ne omogućavaju dovoljno brzu reakciju zemalja članica. Zbog toga je Evropska komisija 31. jula predložila mehanizam brze reakcije (QRM) koji će, između ostalog, omogućiti da se u roku od mesec dana preduzmu mere za prekidanje lanca "karusel utaje" i da se spreče veliki gubici u budžetima.

"Kada je reč o utaji poreza na dodatu vrednost (PDV), vreme je novac. Utajivači brže i lukavije razvijaju mehanuzme za potkradanje javnog novca. Moramo se truditi da budemo korak ispred njih", izjavio je komesar za poreze, carine i borbu protiv utaja. Prema njegovoj oceni, mehanizam brze reakcije će omogućiti da se sistem osposobi za efikasnu borbu protiv utaje poreza na dodatu vrednost.

Budžeti EU i država članica svake godine gube više milijardi evra zbog utaje poreza. U nekim slučajevima, za veoma kratko vreme se pronevere veliki iznosi novca. Na primer, između juna 2008. i decembra 2009. godine u utaji poreza u trgovini odobrenjima za emitovanje ugljen dioksida izgubljeno je pet milijardi evra.

Zemlje članice, ukoliko žele da primene mere koje nisu predviđene evropskim propisima o PDV-u, moraju da zatraže odobrenje za izuzeće od propisa. Komisija tada pravi predlog i podnosi ga Savetu EU, gde je potrebna jednoglasna podrška. Tek tada se predviđene mere mogu primeniti. Taj proces je ponekad spor i složen i odlaže neophodne mere.

Mehanizam za brzu reakciju će za određene mere ukinuti obavezu čekanja na odobrenje svih članica EU. Brža procedura će im omogućiti privremeno izuzeće od poreza na period do godinu dana, pa će bez odlaganja, u roku od mesec dana, moći da počnu sa pojačanom borbom protiv utaje.

Trajne mere će biti naknadno uspostavljene ukoliko je potrebno, kao i formalni proces za izuzeće od propisa.

U 2010. ukupni prihodi od PDV-a i srodnih poreza u EU iznosili su oko 860 milijarde evra. PDV učestvuje u bruto domaćem proizvodu sa 7%. Za budžet EU, članice izdvajaju mali procenat prihoda od PDV-a. Trenutno izdvajaju 0,3% nacionalnih prihoda d PDV-a, dok neke zemlje u periodu 2007-2013 izdvajaju po nižoj stopi: Austrija izdvaja 0,225% Nemačka 0,15%, a Holandija i Švedska 0,1% prihoda od PDV-a.

Jedna od mera koju će novi mehanizam omogućiti je prekid takozvane "karusel utaje" poreza, jedne od najrasprostranjenijih vidova velikih utaja.

Po propisima EU, PDV na domaću trgoviu najčešće plaća prodavac, a za prekogrančnu kupac. U "karusel" mehanizmu pronevere, utajivač uvozi robu u zemlju članicu bez poreza na dodatu vrednost, a onda naplaćuje PDV kupcu. Prodavcu se tada gubi trag pre nego što plati porez vlastima. Kupac, sa druge strane, iz oporezivog prihoda odbija PDV koji je platio, nanoseći gubitak javnim finansijama. Krajnji kupac traži povraćaj PDV-a pre nego što se i njemu izgubi trag.

Da bi se izborila sa tim, Komisija je u okviru mehanizma brze reakcije predložila takozvani "mehanizam obrnute obaveze", kojom se obaveza plaćanja PDV-a prebacuje na kupca, a ne dobavljača. Kupac mora da prijavi i plati PDV i tek onda, u isto vreme, može da ga odbije od oporezivog prihoda.

U saopštenju Evropske komisije ističe se da utaja poreza ne škodi samo budžetima, već i narušava konkurenciju jer firme koje posluju legalno i izmiruju obaveze stavlja u neravnopravan položaj.

Komisija je pored mehanizma za brzo reagovanje predložila i uspostavljanje prekograničnog revizorskog tima koji bi sačinjavali stručnjaci poreskih vlasti zemalja članica, sa ciljem da se poboljša multilateralna kontrola.

Do sada je već doneta i strategija za borbu protiv utaje PDV-a, a inicirala je i uspostavljanje mreže državnih službecnika članica da bi se lakše otkrivali i prekidali slučajevi prekogranične utaje PDV-a. Ta mreža - Eurofisk - uspostavljena je i radi na usklađivanju razmene podataka i uspostavljanju mehanizma brzog upozorenja na utaju.

Komisija će 2014. godine razmotriti rezultate dosadašnjih mera i pproceniti da li je potrebna njihova dopuna.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 1.8.2012.