Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna mišljenja organa državne uprave:


  • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja: ODLOŽENA PRIMENA POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE - Zakon o privrednim društvima: čl. 546 do 548
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PLAĆANJA TROŠKOVA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIH (SISTEMATSKIH PREGLEDA) OD STRANE POSLODAVCA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 13
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE BRUTO ZARADE PREDUZETNIKA ZA POTREBE OBRAČUNA VISINE NAKNADE ZARADE KOJA PRIPADA PREDUZETNIKU PAUŠALCU ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, A DELATNOST NASTAVLJA DA OBAVLJA PREKO OVLAŠĆENOG POSLOVOĐE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: čl. 65a i 65b