Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: ODLUKA O PREDLOGU TUŽIOCA DA SE PRIZNA STRANA SUDSKA ODLUKA - Zakon o parničnom postupku: član 12
 • Privredni apelacioni sud: POSTUPAK IZMENE REŠENJA O OTVARANJU I ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA ZASNOVANOG NA ODREDBAMA ZAKONA O STEČAJU KOJE SU NAKON DONOŠENJA REŠENJA OGLAŠENE NEUSTAVNIM - Zakon o stečaju: čl. 150 do 154
 • Upravni sud: NEUREDNO DOSTAVLJANJE OPOMENE ZA PLAĆANJE DUGA PORESKOM OBVEZNIKU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 36
 • Upravni sud: OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU GAŠENJA PREDUZETNIČKE RADNJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6 stav 1 tačka 1)
 • Upravni sud: ZAKONSKI ROK ZA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 40
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I JEDNAKU ZAŠTITU ODLUKOM APELACIONOG SUDA KAO SUDA POSLEDNJE INSTANCE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED SUDOVIMA U SLUČAJU PRIZNAVANJA, ODNOSNO NEPRIZNAVANJA PRAVA NA ISPLATU NAKNADE ZA NEISPLAĆENE RATNE DNEVNICE NA IME UČEŠĆA U RATU ZA VREME NATO BOMBARDOVANJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE RAZLIČITIM POSTUPANJEM APELACIONOG SUDA U ISTOJ ČINJENIČNOJ I PRAVNOJ SITUACIJI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU POKRENUTOM RADI OGLAŠAVANJA NIŠTAVIM UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PORODIČNOM SPORU KOJI JE TRAJAO NEPUNIH OSAM GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ZBOG PREKOMERNE DUŽINE TRAJANJA IZVRŠNOG POSTUPKA PROUZROKOVANE NEDELOTVORNIM POSTUPANJEM OPŠTINSKOG SUDA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
Izvor: Paragraf Lex