Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U APRILU 2013. GODINE


PRAVILNIK O DOPUNI ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2011)

Do 29. aprila 2013. godine svi aerodromi moraju da vrše pregled obezbeđivanja tečnosti, gelova i aerosola, saglasno zahtevima iz pravila za izvršenje koja se usvajaju prema članu 4. stav 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008.

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA PRILOGA I IMOVINE, GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU I IZVEŠTAJU O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 25/2012)

• Politički subjekt koji ima predstavnike u predstavničkim telima i svaka registrovana politička stranka podnosi Agenciji do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu godišnji finansijski izveštaj propisan ovim pravilnikom zajedno sa mišljenjem ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006 i 25/2013)

• Zdravstvena ustanova koja obavlja poslove javnog zdravlja osnovana za teritoriju Republike dostavlja godišnje izveštaje o sprovedenoj imunizaciji i o utrošku vakcina i imunibioloških preparata svim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju poslove javnog zdravlja za teritoriju više opština, odnosno grada, Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja do 1. aprila naredne godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 i 13/2013)

• Ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se uvoze kao upotrebljivana, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji vršiće se na način propisan ovim pravilnikom od 15. aprila 2013. godine.

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE I SLUŽBENE ZNAČKE LOVNOG INSPEKTORA, KAO I O NAČINU KORIŠĆENJA ZAŠTITNE OPREME LOVNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine.

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA REPUBLIČKOG INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 20/96)

• Vreme korišćenja letnjeg odela je od 1. aprila do 30. septembra, a zimskog od 1. oktobra do 31. marta.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2012)

• Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 29. aprila 2013. godine, a završava se u ponedeljak, 6. maja 2013. godine.

• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru - počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici - od 29. marta do 1. aprila 2013. godine, a pravoslavni od 3. do 6. maja 2013. godine).

 

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2012)

• Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 29. aprila 2013. godine, a završava se u ponedeljak, 6. maja 2013. godine.

• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru - počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici - od 29. marta do 1. aprila 2013. godine, a pravoslavni od 3. do 6. maja 2013. godine).

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010 i 6/2012)

• Prostorije u kojima osuđeni borave, rade i hrane se, zagrevaju se u zimskom periodu. Zagrevanje prostorija zavisi od klimatskih uslova, a po pravilu traje od 15. oktobra do 15. aprila. Ukoliko vremenski uslovi ili drugi objektivni razlozi to zahtevaju, upravnik zavoda može skratiti ili produžiti grejnu sezonu.

• U periodu od 1. maja do 30. septembra osuđeni nosi letnju, a od 1. oktobra do 30. aprila zimsku odeću i obuću.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA ZA MALOLETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2006)

• Zagrevanje prostorija zavisi od klimatskih uslova, a po pravilu traje od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Ukoliko vremenski uslovi ili drugi razlozi to zahtevaju, upravnik zavoda može skratiti ili produžiti grejnu sezonu.

• U periodu od 1. maja do 30. septembra tekuće godine maloletnik nosi letnju, a od 1. oktobra tekuće do 30. aprila naredne godine zimsku odeću i obuću.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

• Prostorije u kojima osuđeni borave, zagrevaju se u zimskom periodu. Zagrevanje prostorija zavisi od klimatskih uslova, a po pravilu traje od 15. oktobra do 15. aprila. Ukoliko vremenski uslovi ili drugi objektivni razlozi to zahtevaju, upravnik zavoda može skratiti ili produžiti grejnu sezonu.

• U periodu od 1. maja do 30. septembra osuđeni nosi letnju, a od 1. oktobra do 30. aprila zimsku odeću i obuću.

PRAVILNIK O KVALITETU VOĆA, POVRĆA I PEČURKI ("Sl. list SFRJ", br. 29/79, 53/87 i "Sl. list SCG", br. 31/2003 - dr. pravilnik, 56/2003 - dr. pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik)

• Mladi krompir se kalibriše merenjem prečnika krtole kvadratnim otvorom sa odgovarajućom dužinom stranice. Zavisno od oblika krtole prečnik mladog krompira mora biti najmanje:

1) za sve sorte od 20. aprila........................................ 28 mm

PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I IZGLEDU ZNAKA I SLUŽBENOG ODELA SANITARNOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2010)

• Vreme nošenja zimskog službenog odela je od 1. oktobra do 30. aprila, a letnjeg - od 1. maja do 30. septembra.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI I NAČINU UTVRĐIVANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2013 i 25/2013 - ispr.)

• Visina taksi za 2013. godinu, utvrdiće se u skladu sa odredbama ovog pravilnika primenom formule iz člana 6. ovog pravilnika, na osnovu obrazloženih procenjenih troškova, a po dobijanju saglasnosti nadležnog organa objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno drugom službenom glasilu u kome se objavljuju akti o utvrđivanju visine taksi, najkasnije do 30. aprila 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2006, 58/2006 i 51/2009)

• Prijava za proizvodnju reprodukcionog sadnog materijala (seme, mladice, korenjaci, reznice, izdanci, kalem grančice i živići) podnosi se do 30. aprila tekuće godine na Obrascu br. 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

• Prijava za proizvodnju sadnica iz rasadnika podnosi se do 30. aprila tekuće godine na Obrascu br. 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA PČELINJIH DRUŠTAVA I REGISTRACIJI PČELINJAKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

• Redovno prijavljivanje stanja ovlašćenom obeleživaču vrši se dva puta godišnje, i to od 1. do 30. aprila i od 1. do 31. oktobra.

PRAVILNIK O NAČINU UPOTREBE I TRAJANJU SLUŽBENE ODEĆE OVLAŠĆENIH I DRUGIH CARINSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2007 i 58/2010)

• Letnja carinska uniforma, odnosno letnje radno odelo ovlašćenog carinskog službenika koji radi na poslovima kontrole primene carinskih propisa nosi se od 15. aprila do 14. oktobra tekuće godine, a zimska carinska uniforma, odnosno zimsko radno odelo ovlašćenog carinskog službenika koji radi na poslovima kontrole primene carinskih propisa od 15. oktobra tekuće godine do 14. aprila naredne godine.

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NUKLEARNIM MATERIJALIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2011)

• Deklaracija se podnosi u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, a ažurirana deklaracija se podnosi jednom godišnje, do 1. aprila.

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA I VRSTI OPREME KOJU KORISTI INSPEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 86/2009)

• Zimska službena odeća nosi se od 1. oktobra do 30. aprila, a letnja službena odeća se nosi od 1. maja do 30. septembra.

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE VETERINARSKOG INSPEKTORA I GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA, IZGLEDU ZNAKA I SLUŽBENOG ODELA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA VETERINARSKOG INSPEKTORA I LEGITIMACIJAMA I ZNACIMA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2008 i 85/2009)

• Zimsko službeno odelo nosi se od 1. oktobra do 30. aprila, a letnje od 1. maja do 30. septembra.

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE, IZGLEDU I SADRŽINI OZNAKE, VRSTI OPREME I IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA VODNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012)

• Zimsko službeno odelo nosi se od 1. novembra do 30. aprila, a letnje od 1. maja do 31. oktobra.

PRAVILNIK O ODEĆI, RUBLJU, OBUĆI I POSTELJINI OSUĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2012)

• Letnju odeću, rublje i obuću nose u periodu od 1. maja do 30. septembra, a zimsku od 1. oktobra do 30. aprila, a upravnik zavoda, u zavisnosti od klimatskih uslova, može odrediti odstupanja od tih rokova.

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU ZARAZNIH BOLESTI I DRUGIH SLUČAJEVA UTVRĐENIH ZAKONOM O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2005 i 107/2005 - ispr.)

• Objedinjeni, godišnji izveštaj o ukupnom kretanju zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije, Institut za zaštitu zdravlja Srbije dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i svim institutima, odnosno zavodima za zaštitu zdravlja najkasnije do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA, ODVOJENIH RAČUNA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE OPERATORA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011)

• Do početka izveštavanja Agencije po modelu tekućih troškova u rokovima utvrđenim u članu 46. ovog pravilnika, operator sa ZTS je dužan da polugodišnje i godišnje izveštava Agenciju po modelu istorijskih troškova prema utvrđenim rokovima i to za:

- dostavljanje liste ključeva za alokaciju do 31. januara;

- davanje saglasnosti Agencije na ključeve za alokaciju, kao i na uključivanje drugih rashoda operatora sa ZTS u kalkulaciju cene koštanja usluga elektronskih komunikacija ako oni nisu već uključeni u troškove sopstvenog kapitala do 1. marta;

- dostavljanje internog regulatornog izveštaja i popunjenih tabela koje su sastavni deo ovog pravilnika do 30. aprila (za prvi izveštajni period) i 31. oktobra (za drugi izveštajni period).

PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA PEDAGOŠKOG ASISTENTA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2010)

• Konkurs za prijem kandidata za program obuke raspisuje centar 1. aprila svake godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA, DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ILI UDŽBENIČKIH KOMPLETA ZA I, II, III, IV I V RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2008)

• Izdavači koji učestvuju u ogledu dostavljaju Ministarstvu udžbenike, druga nastavna sredstva ili udžbeničke komplete, koji su rešenjem ministra prosvete (u daljem tekstu: ministar) odobreni za upotrebu, kao i novopripremljene rukopise udžbenika, drugih nastavnih sredstava ili udžbeničkih kompleta za I, II, III, IV i V razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja najkasnije do 15. aprila tekuće godine za sledeću školsku godinu.

• Izdavači se obavezuju da odobrene udžbenike, druga nastavna sredstva ili udžbeničke komplete, rukopise i prateću dokumentaciju dostave Ministarstvu, najkasnije do 15. aprila tekuće godine za sledeću školsku godinu.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA PČELINJE PAŠE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2010)

• Regionalna odgajivačka organizacija ažurira podatke u katastru, najkasnije do 15. aprila svake godine.

• Ažurirane podatke regionalna odgajivačka organizacija dostavlja glavnoj odgajivačkoj organizaciji, koja objedinjuje te podatke najkasnije do 30. aprila svake godine.

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOM ODELU FITOSANITARNOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2010 i 84/2011)

• Vreme nošenja zimskog službenog odela je od 1. oktobra do 30. aprila, a letnjeg službenog odela od 1. maja do 30. septembra.

PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2010 i 58/2010)

• Obaveza davaoca je da godišnji Izveštaj o standardima kvaliteta obavljanja univerzalnih poštanskih usluga dostavi Agenciji, najkasnije do 1. aprila za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O UNIFORMI, OZNAKAMA, SVEČANOM ODELU, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010 i 50/2011)

• Radna uniforma prilagođena letnjem periodu, po pravilu, nosi se od 1. maja do 15. oktobra, a radna uniforma prilagođena zimskom periodu, po pravilu, od 16. oktobra do 30. aprila.

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013)

• Ako posle isteka roka za obnovu registracije dođe do promene poljoprivredne kulture na zemljištu, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva dužan je da izvrši ispravku ovih podataka do 30. aprila tekuće godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I NAČINU OBELEŽAVANJA ULOVLJENE DIVLJAČI I TROFEJA DIVLJAČI, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2012. godine, osim odredaba čl. 15. i 16. ovog pravilnika koji se primenjuju od 1. aprila 2013. godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)

• Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje regresa za gorivo ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kupi najviše 120 litara goriva po hektaru, i to:

1) do 60 litara goriva po hektaru koje kupi u periodu od 1. aprila do 31. maja tekuće godine za prolećne radove;

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO ("Sl. glasnik RS", br. 28/2013)

• Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za prvi kvartal (1. januar - 31. mart kalendarske godine) - od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI PLAVOG JEZIKA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2009)

• Epizootiološki podaci dostavljaju se kao:

3) godišnji izveštaj, najkasnije do 30. aprila za prethodnu godinu, a koji sadrži podatke iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

PRAVILNIK O VRSTAMA POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE SE MOGU VRŠITI DODATNA ISPITIVANJA SORTE I METODAMA ISPITIVANJA SORTI TOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)

Da bi se sorta poljoprivrednog bilja dodatno ispitala uzorci semena sorte dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, za:

1) sortu kukuruza do 1. aprila tekuće godine;

Rok za sejanje sorte poljoprivrednog bilja koja se dodatno ispituje je za:

1) sorte kukuruza do 25. aprila tekuće godine;

2) sorte suncokreta do 15. aprila tekuće godine;

PRAVILNIK O VRSTI OPREME I SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2005, 23/2006, 7/2007, 64/2007 i 94/2008)

• Vreme nošenja zimske službene odeće je od 1. oktobra do 30. aprila, a letnje službene odeće od 1. maja do 30. septembra.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)

• Proizvođač semena, rasada i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja, dužan je da nadležnom organu prijavi zdravstveni pregled:

1) zemljišta i supstrata - najkasnije 30 dana pre zasnivanja useva, odnosno objekta;

2) useva - najkasnije 30 dana od obavljanja setve, osim za krompir do 15. oktobra tekuće godine za narednu godinu;

3) objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka - godinu dana pre podizanja objekta radi utvrđivanja pogodnosti izolacionog pojasa određenog Merilima i najkasnije do 30. aprila tekuće godine za podignute objekte i

4) drugog objekta - najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Izvor: Redakcija, 31.3.2013.