Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U APRILU 2013. GODINE


KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

Odredbe čl. 21. i 35. Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012), odnosno odredbe izmenjenih čl. 234. i 359. prečišćenog teksta ovog zakona, stupaju na snagu 15. aprila 2013. godine.

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Član 234

(1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četiristo pedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Zloupotreba službenog položaja

Član 359

(1) Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

 

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012)

U aprilu 2013. godine, plate i penzije povećaće se za 2%.

Kalendar za nivo Republike Srbije:

15. april - ministar u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem dostavlja Vladi na prethodno razmatranje Fiskalnu strategiju, koja sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;

25. april - Vlada daje saglasnost ministru da pripremi nacrt Fiskalne strategije koja sadrži konkretne odluke o prioritetnim oblastima finansiranja, koje obuhvataju i srednjoročne prioritete javnih investicija;

30. april - ministar dostavlja nacrt Fiskalne strategije Fiskalnom savetu;

30. april - organizacije za obavezno socijalno osiguranje donose odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, usvajaju izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ih Upravi za trezor; Republički fond za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, koji podnosi Upravi za trezor;

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

Lovna godina je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine;

Korisnik lovišta dužan je da u lovnoj osnovi evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji plan donosi se za period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta naredne godine.

Deo naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači od 30% uplaćuje se najkasnije do 15. aprila, a 70% najkasnije do 31. decembra tekuće lovne godine.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik lovišta - pravno lice ako:

12) u lovnoj osnovi ne evidentira sve izvršene radove u lovištu najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu (član 47. stav 7);

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012)

Izveštaj o Agencije za energetiku se dostavlja Narodnoj skupštini najkasnije do 30. aprila svake godine.

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009)

Roditeljski dodatak usklađuje se 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem troškova života na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci, a njegov nominalni iznos utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Visina dečijeg dodatka usklađuje se 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem troškova života na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci.

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012)

Ministarstvo dostavlja Komisiji i Stalnoj konferenciji gradova i opština podatke o prihodima i rashodima jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Nadležna ministarstva i drugi organi i organizacije Republike Srbije i Autonomne pokrajine koji, u skladu sa članom 45. ovog zakona, obezbeđuju transfere lokalnoj samoupravi imaju obavezu da do 30. aprila tekuće godine dostave Ministarstvu i Komisiji podatke o svim transferima lokalnoj samoupravi, po nameni transfera i po jedinicama lokalne samouprave.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)

Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, dužni su da podnose Agenciji godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji, do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

Uprava za javne nabavke podnosi poseban godišnji izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom ovog zakona Vladi i odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. ovog zakona koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US)

Godišnji račun za prethodnu godinu, sa izveštajem o poslovanju i izveštajem ovlašćenog revizora, Garantni fond podnosi Narodnoj banci Srbije i ministarstvu nadležnom za poslove finansija do 30. aprila tekuće godine.

ZAKON O OSNIVANJU MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)

Radi obeležavanja sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima ustanovljava se 22. april dan proboja zatvorenika ustaškog logora Jasenovac 1945. godine, kao Dan sećanja na žrtve genocida.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010 i 93/2012)

• Penzija se od 1. aprila tekuće godine usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Izuzetno od stava 1. člana 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklađuje od 1. aprila tekuće godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%.

• Isplata usklađene penzije teče od isplate aprilske odnosno oktobarske penzije.

• Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena za period oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

Izuzetno od člana 80. st. 1 - 3. ovog zakona, penzija se usklađuje u periodu:

- april 2013. godine, tako što će se povećati za 2%.

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i "Sl. glasnik RS", br. 137/2004 i 69/2012 - odluka US)

• Opštinski organ uprave vrši usklađivanje prava na mesečno novčano primanje i porodični dodatak po službenoj dužnosti, prema prihodima korisnika i članova njegovog domaćinstva iz prethodne godine, sa pravnim dejstvom od 1. aprila tekuće godine.

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

• Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program i roditelja, odnosno staratelja, o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa, najkasnije do 1. aprila tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011)

Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. aprila tekuće godine.

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)

• Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da obavesti Ministarstvo nadležno za zdravlje o količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje će se proizvoditi, odnosno uvoziti u narednoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon)

• Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre najkasnije do 30. aprila naredne godine.

ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 8/2005 - ispr. i 41/2009)

• Proizvođač reproduktivnog materijala šumskog drveća dužan je da podnese ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva prijavu za kontrolu proizvodnje najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn. i 93/2012)

• Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon)

• Proizvođač semena i sadnog materijala dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede i šumarstva podnese prijavu za priznavanje šumskih semenskih objekata i matičnih stabala, za odabiranje i umatičenje stabala, žbunova i zasada voćaka, vinove loze, hmelja i ruža, za kontrolu proizvodnje semena višegodišnjih poljoprivrednih kultura i za kontrolu proizvodnje sadnog materijala i šumskog semena do 30. aprila tekuće godine, a za kontrolu proizvodnje ostalog semena poljoprivrednog bilja najkasnije 30 dana od dana obavljene setve, odnosno sadnje.

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)

• Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

• Iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

• Iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010)

• Inspektori preko kojih nadležni organi vrše inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona dužni su da Upravi dostave godišnji izveštaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja aprila tekuće godine.

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010)

• Izbor članova studentskog parlamenta održava se svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

ZAKON O ZABRANI USAVRŠAVANJA, PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BAKTERIOLOŠKOG (BIOLOŠKOG) I TOKSIČKOG ORUŽJA I O NJIHOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)

• Ministarstvo nadležno za spoljne poslove dostavlja izveštaj (deklaraciju) nadležnom telu za podršku primeni Konvencije pri Ujedinjenim nacijama svake godine do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

• Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja podnosi Vladi godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja, najkasnije do 30. aprila za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 - ispr.)

• Dan zaštite prirode obeležava se svake godine, 11. aprila.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011 i 119/2012)

Zdravstvena ustanova može da podnese Ministarstvu zahtev za izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana zdravstvene ustanove sa potrebnom dokumentacijom, najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine i to u periodu od 1. do 30. aprila, za tekuću budžetsku godinu, kao i od 1. do 30. oktobra tekuće godine za narednu budžetsku godinu. 

Izvor: Redakcija, 31.3.2013.