Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: NEVRŠENJE PRAVA STANOVANJA ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA NAKON OTKUPA STANA - Zakon o stanovanju: član 16
  • Apelacioni sud u Beogradu: OBJAVLJIVANJE NEISTINITE INFORMACIJE O ODREĐENOJ LIČNOSTI I DOGAĐAJU U NOVINARSKOM TEKSTU - Zakon o javnom informisanju: član 3 stav 1
  • Apelacioni sud u Beogradu: ODMERAVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE PO OSNOVU POVREDE ČASTI, UGLEDA I DOSTOJANSTVA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
  • Apelacioni sud u Beogradu: OGRANIČENJE PRAVA NA ODGOVOR NA INFORMACIJU KOJA JE OBJAVLJENA U DNEVNOM LISTU - Zakon o javnom informisanju: čl. 56 i 57
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO SVOJINE NA HIPOTEKOVANOJ NEPOKRETNOSTI U TRENUTKU UPISA U NADLEŽNI REGISTAR - Zakon o hipoteci: član 8
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA PRAVA DRŽAVE NA ČIJOJ SE TERITORIJI NALAZI NEPOKRETNOST KOJA JE PREDMET UGOVORA - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 21
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA POSLE BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE - Zakon o uređenju sudova: član 25
Izvor: Paragraf Lex