Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PROIZVODNJU OBUĆE "STIL" D.O.O., ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 5/2010, 29/2010, 43/2010, 46/2010, 50/2010, 51/2010, 64/2010, 67/2010, 73/2010, 74/2010, 75/2010, 79/2010, 84/2010, 87/2010, 89/2010, 97/2010, 100/2010, 1/2011, 4/2011, 12/2011, 32/2011, 33/2011, 34/2011, 39/2011, 44/2011, 63/2011, 80/2011, 89/2011, 93/2011, 98/2011, 2/2012, 13/2012, 18/2012, 55/2012, 93/2012, 98/2012, 100/2012, 107/2012, 113/2012, 120/2012, 124/2012, 12/2013 i 29/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU AKCIONOG TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA GLEDALACA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013, 28/2013 - ispr. i 29/2013)
 • POSLOVNIK O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O ČUVANJU, ZAŠTITI I SIGURNOSTI PODATAKA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O GRAĐANSKOM NADZORNIKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VEŠTAČKIM OPTIČKIM ZRAČENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012 i 29/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2010, 2/2011 i 29/2013 - odluka US)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-339/2013-001 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-345/2013-001 ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 28.3.2013. godine)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "BORBA PROTIV RAKA" ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2012 i 29/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. APRILA 2013. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 30. MARTA 2013. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2013)
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2013)
 • 0304 - RIBLJI FILETI I OSTALO RIBLJE MESO (NEMLEVENO ILI MLEVENO), SVEŽE, RASHLAĐENO ILI SMRZNUTO:
 • 0402 - MLEKO I PAVLAKA, KONCENTROVANI ILI SA SADRŽAJEM DODATOG ŠEĆERA ILI DRUGIH MATERIJA ZA ZASLAĐIVANJE:
 • 0403 - MLAĆENICA, KISELO MLEKO I PAVLAKA, JOGURT, KEFIR I OSTALO FERMENTISANO ILI ZAKISELJENO MLEKO ILI PAVLAKA, KONCENTROVANI ILI NEKONCENTROVANI SA SADRŽAJEM DODATOG ŠEĆERA ILI DRUGIH MATERIJA ZA ZASLAĐIVANJE, AROMATIZOVANI ILI SA DODATIM VOĆEM ILI KAKAOM:
 • 1901 - EKSTRAKT SLADA; PREHRAMBENI PROIZVODI OD BRAŠNA, PREKRUPE, GRIZA, SKROBA ILI EKSTRAKTA SLADA BEZ DODATKA KAKAOA ILI SA DODATKOM KAKAOA U KOLIČINI MANJOJ OD 40% PO MASI KAKAOA, RAČUNATO NA POTPUNO ODMAŠĆENU OSNOVU, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PREHRAMBENI PROIZVODI OD ROBA IZ TAR. BROJEVA 0401 DO 0404 BEZ DODATKA KAKOAA ILI SA SADRŽAJEM KAKAOA MANJIM OD 5% PO MASI, RAČUNATO NA POTPUNO ODMAŠĆENU OSNOVU, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
 • 1905 - HLEB, PECIVA, KOLAČI, BISKVITI I OSTALI PEKARSKI PROIZVODI SA DODATKOM KAKAA ILI BEZ DODATKA KAKAA; NAFORA, KAPSULE ZA FARMACEUTSKE PROIZVODE, OBLANDE, PIRINČANA HARTIJA I SLIČNI PROIZVODI:
 • 2008 - VOĆE, JEZGRASTO VOĆE I OSTALI DELOVI BILJA ZA JELO, DRUKČIJE PRIPREMLJENI ILI KONZERVISANI, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI DRUGIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE ILI ALKOHOLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
 • 2009 - VOĆNI SOKOVI (UKLJUČUJUĆI ŠIRU OD GROŽĐA) I SOKOVI OD POVRĆA, NEFERMENTISANI I BEZ DODATAKA ALKOHOLA, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA ŠEĆERA ILI OSTALIH SREDSTAVA ZA ZASLAĐIVANJE:
 • 2208 - NEDENATURISAN ETIL-ALKOHOL ALKOHOLNE JAČINE MANJE OD 80% ZAPR.; RAKIJE, LIKERI I OSTALA ALKOHOLNA PIĆA:
 • 3702 - FOTOGRAFSKI FILMOVI U ROLNAMA OSETLJIVI NA SVETLOST, NEOSVETLJENI, OD BILO KOG MATERIJALA OSIM HARTIJE, KARTONA ILI TEKSTILA; FILMOVI U ROLNAMA ZA TRENUTNE (BRZE) FOTOGRAFIJE, OSETLJIVI NA SVETLOST, NEOSVETLJENI:
 • 4411 - PLOČE VLAKNATICE OD DRVETA ILI OSTALIH DRVENASTIH MATERIJALA AGLOMERISANE ILI NEAGLOMERISANE SMOLAMA ILI DRUGIM ORGANSKIM VEZIVNIM SREDSTVIMA:
 • 4706 - CELULOZA OD VLAKANA DOBIJENIH OD HARTIJE ILI KARTONA ZA PONOVNU PRERADU (OTPADAKA I OSTATAKA) ILI OD OSTALIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA:
 • 6401 - NEPROMOČIVA OBUĆA SA ĐONOVIMA I LICEM (GORNJIŠTEM), OD KAUČUKA, GUME ILI PLASTIČNE MASE, ČIJE LICE NIJE PRIČVRŠĆENO ZA ĐON NITI SPOJENO S NJIM UŠIVANJEM, ZAKIVANJEM ZAKIVCIMA ILI EKSERIMA, POMOĆU VIJAKA, ČEPOVA ILI SLIČNIM POSTUPCIMA:
 • 6402 - OSTALA OBUĆA SA ĐONOVIMA I LICEM (GORNJIŠTEM), OD KAUČUKA, GUME ILI PLASTIČNE MASE:
 • 6403 - OBUĆA SA ĐONOVIMA OD KAUČUKA, GUME, PLASTIČNE MASE, KOŽE ILI VEŠTAČKE KOŽE I LICEM (GORNJIŠTEM), OD KOŽE:
 • 8477 - MAŠINE ZA OBRADU GUME ILI PLASTIČNE MASE ILI ZA IZRADU PROIZVODA OD TIH MATERIJALA, NEPOMENUTE NITI OBUHVAĆENE NA DRUGOM MESTU U OVOJ GLAVI:
 • 8702 - MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ DESET ILI VIŠE OSOBA, UKLJUČUJUĆI VOZAČA:
 • 8714 - DELOVI I PRIBOR VOZILA IZ TAR. BR. 8711 DO 8713:
 • 9021 - ORTOPEDSKE SPRAVE, UKLJUČUJUĆI ŠTAKE, HIRURŠKE POJASEVE I POTPASAČE (UTEGE); ŠINE I DRUGE SPRAVE ZA PRELOME; VEŠTAČKI DELOVI TELA; APARATI ZA POBOLJŠANJE SLUHA I DRUGI APARATI KOJI SE NOSE ILI UGRAĐUJU U TELO DA BI NADOKNADILI NEDOSTATAK ILI INVALIDNOST:
 • 9503 - OSTALE IGRAČKE; UMANJENI MODELI I SLIČNI MODELI ZA IGRU, UKLJUČUJUĆI SA POGONOM, SLAGALICE SVIH VRSTA:
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 6/2013 OD 8.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 29.3.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex