Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VESTI U VEZI NOVODONETIH, U PRIPREMI, ILI IZMENJENIH PROPISA, OBJAVLJENIH U ČASOPISU PARAGRAF INFO U TOKU OKTOBRA MESECA 2013. GODINE


Tekstovi vesti se nalaze u tabu časopisi/Paragraf info/broj 10 - oktobar 2013. godine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: • Ekskurzije ugovorene pre stupanja na snagu Zakona o javnim nabavkama biće realizovane •

OČEKUJE SE USVAJANJE MEDIJSKIH ZAKONA DO KRAJA GODINE

SAOPŠTENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE O KVARTALNOM IZVEŠTAVANJU NA OSNOVU NOVE STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA

IZRADA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE: • Usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima i direktivama Evropske Unije iz oblasti zaštite životne sredine •

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: • Počinje primena tužilačke istrage u Srbiji •

PREDLOG ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: • Olakšice pri legalizaciji za najugroženije kategorije stanovništva •

PREDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: • Posredovanjem u prometu nekretnina moći će da se bave samo agencije ili preduzetnici koji su upisani u registar Ministarstva trgovine •

NACRT ODLUKE O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA: • Pravilnik usaglašen sa novom direktivom EU •

DRUGA RADNA VERZIJA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

PREDLOG ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA: • Nova mreža sudova predviđa veći broj osnovnih sudova •

PREDLOG ZAKONA O ROBNIM REZERVAMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

PREDLOG ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS: • Predlagač: narodni poslanik dr Nebojša Stefanović •

USVOJENE IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

ZAKON O PREKRŠAJIMA: • Uvođenje prekršajnog naloga, počiniocima prekršaja omogućiće da fiksno propisane kazne plate u roku od osam dana u duplo manjem iznosu od zakonom predviđenih •

NOMENKLATURA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA

U PRIPREMI NOVA UREDBA KOJOM ĆE ZIMSKO I LETNJE ODRŽAVANJE PREKATEGORISANIH PUTEVA, UBUDUĆE BITI OBAVEZA DRŽAVE

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: • Do kraja godine centralizovane nabavke •

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: • Uslovi upisa nove akademske godine nepromenjeni •

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA I NACRTU ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA : • od 9. do 31. oktobra 2013. godine •

KLJUČNI "PRIVREDNI" ZAKONI USKORO PRED JAVNOŠĆU: • Zakon o privatizaciji, Zakon o radu, Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o stečaju •

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: • Jedna od novina je osnivanje Centra za rešavanje potrošačkih sporova •

USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

U PRIPREMI NOVI ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI RS

PRAVILNIK O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ OPREMI: • Uvoz telekomunikacione opreme u Srbiju •

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA: • Održana je radionica "Prehrambeni aditivi u hrani - zakonska regulativa" •

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA: • Zaštita investitora i njihovih ulaganja kontrolom procesa dodele subvencija •

ZAKON O SPORTU: • Apel sportskim klubovima da podnesu evidencionu prijavu •

NAREDNIH MESECI TRI MEDIJSKA ZAKONA U NARODNOJ SKUPŠTINI RS

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRIPREMU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU

JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: • 21. oktobar 2013. godine •

IZRADA NACRTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OD GRADA DO KRAJA 2013. GODINE: • Otklanjanje nedostataka uočenih u primeni Zakona o zaštiti od požara i uređivanje uloga svih subjekata u sistemu odbrane od grada u Republici Srbiji •

ZAKON O FAKTORINGU: • Registar faktoringa počinje sa radom 22. oktobra 2013. godine •

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI DECE I SARADNJI U OBLASTI MEĐUNARODNOG USVOJENJA: • Veća sigurnost u postupcima međunarodnog usvojenja •

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA: • Predlog rešenja za probleme u naplati računa komunalnih preduzeća •

PREDSTAVLJANJE DRUGE RADNE VERZIJE ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

NAJAVLJUJE SE NOVI REGULATORNI OKVIR ZA ZAVRŠETAK PRIVATIZACIJE U SRBIJI

PREDSTAVLJENA DRUGA RADNA VERZIJA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: • Za rešavanje putem posredovanja pogodni su imovinsko-pravni sporovi, porodični, radni, privredni, upravni, sporovi iz oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine, sporovi nastali usled diskriminacije... •

RADNA VERZIJA PREDLOGA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU DOSTAVLJENA NADLEŽNIMA

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

ZAKON O FAKTORINGU: • Registar faktoringa započinje sa radom 22.10.2013. godine •

PROMENA ZAKONA O GENETSKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA NIJE NA DNEVNOM REDU - SAOPŠTAVA MINISTAR SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: • Informacija i preporuka Uprave za javne nabavke u vezi sa primenom pregovaračkog postupka •

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA: • Od 1. novembra sve četiri zimske gume ako ima snega i leda •

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA

STUPIO NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA VIJETNAMOM

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PODNEO USTAVNOM SUDU SRBIJE PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA JAVNIH UGOVORA

PRIPREMLJENI KONKRETNI PREDLOZI ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O TURIZMU: • Vebsajt Privredne komore Srbije •

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE PRISTUPILO IZRADI ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

POTPISAN PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA ZA ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE NA TERITORIJI SRBIJE

RADNA VERZIJA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

OBAVEŠTENJE O RADNOM TEKSTU ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

RAZMATRANJE PREDLOŽENIH IZMENA ZAKONA O RADU: • Različiti stavovi o načinu isplate otpremnina •

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

ZAKON O PREUZIMANJU IMOVINE I OBAVEZA ODREĐENIH BANAKA RADI OČUVANJA STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE: • Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Privrednoj banci Beograd •

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA: • Neophodna promena Zakona o GMO •

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ROBNIM BERZAMA: • od 28. oktobra do 28. novembra 2013. godine •

RADNA VERZIJA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU

POTPISAN PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA, VREDNOSNICA I MOTIVA

PRIHVAĆENO DESET AMANDMANA NA ČETIRI ZAKONA IZ OBLASTI MINISTARSTVA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

PREDSTAVLJANJE RADNE VERZIJE ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: • 30. oktobar 2013. godine •

PREDSTAVLJENA RADNA VERZIJA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU: • Uvođenje funkcionalne samostalnosti pravobranilaštva •

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS

ZAKON O RADU: • Do kraja novembra radna verzija izmena Zakona o radu •

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA I SPROVOĐENJU KONTROLE OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

SET PRAVOSUDNIH ZAKONA PRED POSLANICIMA NARODNE SKUPŠTINE RS

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: • Tužilaštvo može tražiti pristup podacima koji su predmet posebnih ustavnih garancija ljudskih prava samo uz odluku suda •

Izvor: Redakcija, 31.10.2013.