Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • LISTA SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "BOSS PETROL" D.O.O., KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SERVERSKOM INFRASTRUKTUROM ZA PRUŽANJE ELEKTRONSKIH USLUGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA MERA RADI NESMETANOG FINANSIRANJA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE, ODRŽAVANJA I ZAŠTITE JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2013, 63/2013 i 94/2013)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ULAN BATORU, MONGOLIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • ODLUKA O PROMENI PRIVREMENOG SEDIŠTA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA IZ UROŠEVCA SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2013 i 94/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRADICIONALNIH NAZIVA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA I NASELJENIH MESTA U OPŠTINAMA U KOJIMA JE BUGARSKI JEZIK U SLUŽBENOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU FIZIČKOG SPUTAVANJA I IZOLACIJE LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA KOJA SE NALAZE NA LEČENJU U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 44/2012 i 94/2013)
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA KRAVE DOJILJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2012, 1/2013 - ispr. i 17/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013 i 17/2013)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 44/2012 i 94/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012 i 94/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI GRANSKOG SINDIKATA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI "NEZAVISNOST" ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013)
 • UPUTSTVO O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I OBRASCIMA MATIČNIH KNJIGA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 4/2010 - ispr., 10/2010, 25/2011, 5/2013 i 94/2013)
 • UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 i 94/2013)
 • PRAVILNIK O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2010, 20/2012, 34/2012 - ispr. i 37/2012)
Izvor: Paragraf Lex