Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: OSLOBAĐANJE OD KAZNE ZA KRIVIČNO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA KOJE JE UČINJENO IZ NEHATA - Krivični zakonik: član 58 stav 2 i član 289 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: ODJAVA KORIŠĆENJA VODE ISPORUČIOCU PISANIM PUTEM KAO USLOV ZA PRESTANAK SVOJSTVA KORISNIKA - Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode: član 65
  • Privredni apelacioni sud: PLAĆANJE SUDSKE TAKSE PO OKONČANJU POSTUPKA NA OSNOVU IZDATOG NALOGA ILI U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE - Zakon o sudskim taksama: član 3
  • Privredni apelacioni sud: POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA KOJIMA SE MENJA REDOSLED NAMIRENJA POVERILACA - Zakon o stečaju: čl. 119, 120 i 129
  • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ODGOVORNOSTI LICA KOJE JE RASPOLAGALO PEČATOM PRILIKOM OVERE IZVODA IZ OTVORENIH STAVKI - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: TOK I PREKID ZASTARELOSTI PRIJAVLJENIH POTRAŽIVANJA NAKON OBUSTAVE STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o radu: član 196
  • Privredni apelacioni sud: UREDNOST ZAHTEVA STRANKE ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA BEZ OBRAČUNA IZDATAKA, NAKNADE I NAGRADE ADVOKATA - Zakon o parničnom postupku: član 163 stav 2
  • Ustavni sud: NESAGLASNOST S USTAVOM ODREDBE ZAKONA KOJOM SE POČETAK OBJEKTIVNOG ROKA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA VEZUJE ZA DAN KADA JE PARNIČNI POSTUPAK PRAVNOSNAŽNO OKONČAN I U SLUČAJEVIMA KADA JE OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, ODNOSNO ODLUKA USTAVNOG SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 428 stav 3
  • Viši sud u Čačku: ODSUSTVO ELEMENTA PROTIVPRAVNOSTI U RADNJAMA TUŽENOG KAO OSNOVNOG USLOVA ZA PRUŽANJE DRŽAVINSKE ZAŠTITE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 78
  • Viši sud u Užicu: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE I NAGRADE PO OSNOVU VRŠENJA DUŽNOSTI SUDIJE POROTNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 372
Izvor: Paragraf Lex