Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Oktobar 2012. godine •
KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI SA STANOVIŠTA VRŠENJA DEVIZNE KONTROLE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2012: • Prestankom važenja Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata prestaju obaveze izveštavanja koje su bile propisane ovom uredbom kao i obaveza vođenja knjige kontrolnika •
KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SA ASPEKTA NADLEŽNOSTI CARINSKIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2012
SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Avgust 2012. godine •
SVRSTAVANJE KOMPONENTI I JEDINICA RAČUNARA PREMA CARINSKOJ TARIFI
UTVRĐIVANJE CARINSKOG DUGA KOD AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

Izvor: Paragraf Lex