Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA:PREKRŠAJNI NALOG OD 1.3.2014, UZ OBAVEZU MINISTARSTAVA DA URADE KLASIFIKACIJU PREKRŠAJA PREMA NJIHOVOJ DRUŠTVENOJ OPASNOSTI I ODREDE RASPON KAZNI


PREKRŠAJNI NALOG ZA KAZNE PREDVIĐENE U FIKSNOM NOVČANOM IZNOSU OMOGUĆIĆE DA IZVRŠIOCI PREKRŠAJA MOGU DA PLATE KAZNE U ROKU OD OSAM DANA U DUPLO MANJEM IZNOSU OD ZAKONOM PROPISANIH.

Ovaj nalog policija i inspekcijski organi će početi da uručuju izvršiocima prekršaja od 1. marta 2014. godine kada krene primena novog Zakona o prekršajima, a do tog roka sva resorna ministarstva moraće da propišu koji će prekršaji biti podobni za kažnjavanje putem tog novog instituta.

  • Radna grupa za implementaciju novog Zakona o prekršajima uputiće narednih dana preporuku ministarstvima da u roku od mesec dana urade klasifikaciju prekršaja prema njihovoj društvenoj opasnosti i odrede raspon kazni u zakonima iz njihove nadležnosti u skladu sa novim zakonom čija je primena predviđena za 1. mart 2014.

Posebno će od ministarstava biti zatraženo da u odnosu na prekršajni nalog - propišu fiksne iznose kazni i omoguće njegovu primenu.

  • Na prvom sastanku radne grupe za implementaciju Zakona, koji je održan u utorak, članovi su se saglasili da će ovo rešenje rasteretiti sudije i omogućiti im da se fokusiraju na teže predmete iz oblasti carinskih, poreskih i deviznih prekršaja, prekršaja koje tretira revizor ili nekih iz oblasti korupcije.

 

ZAKON PREDVIĐA DA ĆE PUTEM PREKRŠAJNOG NALOGA POLICIJA ILI OVLAŠĆENI INSPEKTORI NA LICU MESTA IZRICATI NOVČANE KAZNE TAKO DA ĆE IZVRŠILAC PREKRŠAJA BITI U OBAVEZI DA PLATI POLA OD FIKSNO PROPISANOG IZNOSA NOVČANE KAZNE.

Ako policajac zatekne vozača bez pojasa, za šta je propisana kazna fiksno od 5.000 dinara, putem prekršajnog naloga platiće 2.500 dinara, a ukoliko se opredeli da angažuje državni aparat za takav prekršaj, preti mu kazna od 5.000 dinara.

Radna grupa će tokom leta raditi bez pauze kako bi se obezbedila sva neophodna normativna, materijalna i kadrovska rešenja za početak primene zakona od marta iduće godine.

Već su preduzeti prvi koraci za izradu podzakonskih akata koji će bliže regulisati odredbe zakona i omogućiti njegovu primenu.

  • Utvrđene su smernice za izradu softvera jedinstvenog registra izrečenih kazni , kao i registra kazni koje nisu plaćene u roku. Izradu i održavanje softvera obezbediće američka agencija USAID.

Centralni registar sa podacima iz svih sudova biće stacioniran sedištu u Ministarstva pravde i državne uprave u Beogradu dok će svaki prekršajni sud imati svoj registar.

Podzakonskim aktom biće regulisana pitanja ko će sve imati pravo da izvrši uvid u registar, kao i ko će biti u obavezi da za to plati naknadu i u kom iznosu. Uradiće se i izmene sudskog poslovnika za prekršajne sudove.

Jedinstvena evidencija novčanih kazni obezbediće da neplatiše budu uskraćene za određena prava pošto će se neplaćene novčane kazne tretirati kao dug prema državi Srbiji.

Tako, ako osuđeni ne isplati iznos novčane kazne neće imati pravo na registraciju vozila, pravo na produženje vozačke dozvole, pravo na preregistraciju firme ili preduzetničke radnje sa promenom PIB broja i prava koja se kose sa pravima zagarantovanim Ustavom Srbije, naveo je Pašalić.

Formiranjem jedinstvenog registra, prekršioci će moći da se informišu koliku kaznu moraju da plate i eventualno kad im stiže sledeća rata, ukoliko je odobreno plaćanje u ratama, napomenuo je sudija.

Predložena zakonska rešenja predviđaju da unos podataka u registar vrši prvostepeni sud koji je doneo presudu. Nadležni organ koji je izrekao prekršajni nalog dužan je da sudu dostavi podatke o tome.

ZAKON PREDVIĐA I BRISANJE PODATAKA IZ REGISTRA UKOLIKO KAŽNJENO LICE U ROKU OD ČETIRI GODINE OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI ODLUKE KOJOM JE IZREČENA SANKCIJA NE UČINI NOVI PREKRŠAJ. IZREČENA OPOMENA BRISAĆE SE U ROKU OD GODINU DANA.

Maloletnom licu će se brisati izrečena kazna maloletničkog zatvora u roku od dve godine od kada je kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ako ne izvrši novi prekršaj.

Zaštitna mera (kao što je oduzimanje vozačke dozvole na određeno vreme) neće se brisati dok se ne izvrši ili dok ne istekne rok zastarelosti izvršenja zaštitne mere.

Predlog za dupliranje rokova zastarelosti nije prošao u Parlamentu, tako da ROK ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA, ODNOSNO POKRETANJE IZVRŠENJA ODLUKE, OSTAJE GODINU DANA dok apsolutni rok zastarelosti prekršajnog postupka i izvršenja odluke prekršajnog suda ostaje dve godine.

Pred radnom grupom za implementaciju zakona je još puno posla, a predviđena je i obuka sudija za prekršaje za primenu zakona, kao i specijalizacija za postupanje sa maloletnim učiniocima prekršaja koja će se obaviti preko Pravosudne akademije.

– Građanin koji smatra da nije izvršio prekršaj, pa zbog toga ne želi da uzme prekršajni nalog, moći će da pokuša da to dokaže u standardnom prekršajnom postupku. Uzimanje naloga ne znači priznanje krivice, građaninu je ostavljena mogućnost da se predomisli i da sam pre isteka osmog dana pokrene prekršajni postupak pred sudom. Postupak će se svakako po automatizmu pokretati ako u roku od osam dana nije uplaćena kazna. Očekujemo da će uvođenje prekršajnog naloga uticati na smanjenje broja predmeta u proceduri možda i za 30 odsto – kaže Aleksandar Ilić, portparol Višeg prekršajnog suda.  

Pred prekršajnim sudovima, ima ih 45 u Srbiji, otvara se do milion predmeta godišnje. Najveći deo njih odnosi se na saobraćajne prekršaje, zatim sledi oblast javnog reda i mira, pa kršenje raznih privrednih i komunalnih propisa. Ove sudije rade koristeći 147 zakona i više stotina podzakonskih akata, u njihovoj nadležnosti su najjednostavniji prekršaji, kao i oni veoma složeni iz privrednog poslovanja.

ILIĆ ISTIČE DA ĆE NOVI ZAKON AFIRMISATI RAD U JAVNOM INTERESU, KAO ALTERNATIVNU KAZNU.

Naime, dešavalo se da građani ne mogu ili ne žele da plate izrečenu kaznu, pa su pozivani na odsluženje zatvorske kazne što se značajno odražavalo na njihov život, čak i kada je reč od samo nekoliko dana zatvora za neki manji prekršaj. Važno je napomenuti da se samo novčane kazne mogu zameniti kaznom rada u javnom interesu, dakle ako neko napravi saobraćajni prekršaj za koji je propisano privremeno oduzimanje vozačke dozvole i novčana kazna, svakako će ostati bez dozvole, ali će novčani deo moći da „odradi”.    

VAŽNE IZMENE ODNOSE SE NA STVARANJE ZAKONSKIH USLOVA ZA EFIKASNIJI RAD PREKRŠAJNIH SUDOVA.

Javna je tajna da su mnogi izvršioci prekršaja pokušavali, a mnogi i uspeli, da se izvuku izbegavajući pozive suda uzdajući se u zastarelost koja je nastupala posle dve godine. Sada je taj rok produžen na četiri godine, a uveden je efikasniji sistem dostave. Neotvaranje vrata, razni izgovori ukućana ili onih koji borave na adresi na kojoj je izvršilac prekršaja fiktivno prijavljen, više neće biti dovoljni, uvedeno je dostavljanje na radnom mestu, pa i elektronsko dostavljanje – kada se poziv pojavi na sajtu suda smatraće se da je osumnjičeni za prekršaj obavešten, pa ako se ni tada ne odazove potražiće ga, po naredbi suda, policija. Ali mnoge će na pojavljivanje pred sudom naterati druga mogućnost države – da se preko Registra neplaćenih kazni, čije se uvođenje takođe predviđa Zakonom o prekršajima, onima koji nisu izmirili kazne onemogući da na državnim šalterima dobiju razne dozvole ili uverenja. Uvodi se i Registar sankcija, pa će sudije, a neverovatno je da takav sistem do sada nije postojao, znati da li je prijavljeni građanin povratnik kao izvršilac prekršaja i da li se u tom trenutku protiv njega još negde vodi prekršajni postupak.

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA DONOSI I NEKE NOVINE KOJE ĆE OMOGUĆITI DA SE NEKI PREDMETI ADEKVATNIJE PROCESUIRAJU U HITNOM POSTUPKU.

 Praksa je pokazala da je to posebno važno u slučajevima težih prekršaja u oblasti bezbednosti saobraćaja. Takvi izvršioci biće odmah po otkrivenom prekršaju privođeni pred dežurnog prekršajnog sudiju koji će im odmah izricati kazne, a što bi trebalo da se pozitivno odrazi na generalnu prevenciju.

--------------------------------------------------------------------------

Šta donosi novi zakon o prekršajima:

-Efikasnija naplata kazni

-Manji broj predmeta

-Manje zatvorskih kazni

-Manji troškovi postupka

 

Izvor: