Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 56 OD 28.6. 2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 200 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 200 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ISPITIVANJE SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA TEHNIČKIH USLUGA KOJE PRUŽA JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE EMISIONOM INFRASTRUKTUROM "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM CRVENOG KRSTA SRBIJE "JAČANJE KAPACITETA CRVENOG KRSTA SRBIJE ZA DELOVANJE U NESREĆAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2012. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC, MILOŠA OBILIĆA 1 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA PODGRUPE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I ZAŠTITU ZDRAVLJA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE OBJEKTA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE DECE – OBDANIŠTA U ULICI KRFSKOJ U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA MESNOG GROBLJA U PLANDIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O., BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013)
Izvor: Paragraf Lex