Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA


Prava pacijenata u Republici Srbiji uređena su nizom propisa iz oblasti sistema zdravstvene zaštite (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, Zakon o javnom zdravlju, Zakon o transplataciji organa, Zakon o transplataciji ćelija i tkiva, Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja i dr).

Ovim propisima nadležnosti u sprovođenju prava pacijenata često se preklapaju, zbog čega su zapaženi problemi u njihovoj efikasnoj primeni.

Razlog za donošenje posebnog Zakona o pravima pacijenata je potreba da se oblast prava pacijenata, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i dužnosti pacijenata, urede na potpuniji i precizniji način. Donošenje Zakona o pravima pacijenata neophodno je i radi usaglašavanja postojećih propisa, koji na direktan ili indirektan način uređuju oblast prava pacijenata.

Takođe, razlozi su sadržani i u nastojanju Republike Srbije da i u ovoj oblasti pravni sistem usaglasi sa utvrđenim evropskim i međunarodnim standardima, sadržanim u sledećim dokumentima: Evropska povelja o pravima pacijenata (doneta 2002. godine), Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine - Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini ("Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori", broj 12/10 - Konvencija Saveta Evrope koja je ratifikovana 2010. godine), Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta (doneta 1989. godine, ratifikovana 2001. godine), Univerzalna deklaracija o bioetici i ljudskim pravima UNESKO (doneta 2005. godine), Deklaracija o pravima pacijenata Svetske medicinske asocijacije (doneta 1981. godine, revidirana 2005. godine), Etički principi za medicinska istraživanja koja uključuju ljudske subjekte Svetske medicinske asocijacije (doneti 1964. godina, revidirani 2008. godine), Principi prava pacijenata u Evropi Svetske zdravstvene organizacije (doneti 1994. godine), Otavska deklaracija Svetske medicinske asocijacije o pravima deteta na zdravstvenu zaštitu (doneta 1998. godine).

U skladu sa Evropskom poveljom o pravima pacijenata (u daljem tektstu: Evropska povelja), ovim zakonom po prvi put je izričito utvrđeno pravo pacijenta na preventivne mere, pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge, pravo na bezbednost pacijenta i pravo na olakšavanje patnje i bola, dok su prava pacijenata, već utvrđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, usaglašena sa odredbama relevantnih međunarodnih dokumenata.

Ovim zakonom po prvi put je utvrđeno i pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti zdravstvenu ustanovu, prava deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, ustanovljena u skladu sa Otavskom deklaracijom Svetske medicinske asocijacije o pravima deteta na zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na drugo stručno mišljenje, utvrđeno Deklaracijom o pravima pacijenata Svetske medicinske asocijacije i Principima prava pacijenata u Evropi Svetske zdravstvene organizacije.

Pored dužnosti pacijenata u vidu odgovornosti za sopstveno zdravlje, koje je bilo definisano odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, utvrđene su i dužnosti pacijenta da poštuje prava drugih pacijenata kao i odgovornost pacijenta prema zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i drugim licima koja pružaju i obezbeđuju zdravstvene usluge.

Na nov način uređena je i zaštita prava pacijenata, i to organizovanjem savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje u jedinicama lokalne samouprave.

Kompletan tekst predloga zakona možete preuzeti klikom na link: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1283-13.pdf(ONLINE).

Predlagač: Vlada Republike Srbije

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 28.3.2013.