Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA


Razlozi za donošenje Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama su potreba da se oblast mentalnog zdravlja, uredi na potpuniji način, sa osnovnim ciljem da se uspostavi viši nivo kvaliteta zaštite mentalnog zdravlja, u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti, kao i promovisanje dostupnosti i jednakosti, zaštite ljudskih prava i destigmatizacije. Ovo su samo neki od ciljeva koji su sadržani i u Strategiji razvoja zaštite mentalnog zdravlja ("Službeni glasnik RS", broj 8/07). Strategija promoviše potrebu za reformom sistema zaštite mentalnog zdravlja, čiji jedan deo predstavlja i donošenje adekvatnog i efikasnog zakona koji između ostalog uređuje mehanizme zaštite ljudskih prava lica sa mentalnim smetnjama.

U Republici Srbiji ne postoji poseban zakon koji uređuje oblast zaštite mentalnog zdravlja. Pitanja vezana za zaštitu prava lica sa mentalnim smetnjama, samo su donekle regulisana pozitivnim zakonskim propisima (npr. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Porodični zakon, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku, Krivični zakonik, itd.). U ovim zakonima, međutim, nema odredbi koje se odnose na informisanu saglasnost lica sa mentalnim smetnjama, na prisilno zadržavanje bez pristanka i lečenje u psihijatrijskoj ustanovi ovog lica koje je prethodno dobrovoljno smešteno, kao i na druge uslove u psihijatrijskim ustanovama i druga pitanja koja su regulisana međunarodnim deklaracijama i konvencijama o pravima lica sa mentalnim smetnjama.

Donošenje ovog zakona ima za cilj da posebno uredi organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, kao i način, postupak, organizaciju i uslove lečenja i smeštaj lica sa mentalnim smetnjama u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i dugim zdravstvenim ustanovama.

Kompletan tekst predloga zakona možete preuzeti klikom na link: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1284-13.pdf(ONLINE).

Predlagač: Vlada Republike Srbije

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 28.3.2013.