Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Upravni sud: ODGOVORNOST PREDUZETNIKA ZA OBAVEZE NASTALE NA IME DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA VREME TRAJANJA PORODILJSKOG ODSUSTVA - Zakon o privatnim preduzetnicima: član 25 stav 1
  • Upravni sud: PODNOŠENJE TUŽBE OD STRANE ZAINTERESOVANOG LICA KOJE NIJE UČESTVOVALO U UPRAVNOM POSTUPKU - Zakon o upravnim sporovima: član 18 stav 3
  • Upravni sud: PRAVO NA ŽALBU ZAINTERESOVANOG LICA KOJE NIJE UČESTVOVALO U UPRAVNOM POSTUPKU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 213
  • Upravni sud: PREKID UPRAVNOG POSTUPKA RADI REŠAVANJA PRETHODNOG PITANJA OD STRANE NADLEŽNOG SUDA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 134
  • Upravni sud: SPROVOĐENJE PORESKOG POSTUPKA U SKLADU SA NAČELIMA I PRAVILIMA UPRAVNOG POSTUPKA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 3 stav 2
  • Upravni sud: SUDSKA KONTROLA U POSTUPKU PRINUDNOG IZVRŠENJA REŠENJA REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE - Zakon o radiodifuziji: član 37
  • Upravni sud: ZAPISNIK O VEĆANJU I GLASANJU KAO OBAVEZNI ELEMENT SPISA PREDMETA KOLEGIJALNOG ORGANA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 69
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
Izvor: Paragraf Lex