Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: PROMENA PORESKOG PERIODA ZA KOJI SE OBRAčUNAVA PDV, PREDAJE PORESKA PRIJAVA I PLAćA PDV IZ MESEčNOG U TROMESEčNI, POčEV OD 1. JANUARA 2013. GODINE


Shodno Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012), propisano je da poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara.

Takođe, obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

Ukupnim prometom sa stanovišta Zakona o porezu na dodatu vrednost se smatra promet dobara i usluga koji je oporeziv porezom na dodatu vrednost, kao i promet koji je oslobođen plaćanja poreza sa pravom na odbitak, osim opreme i objekata za vršenje delatnosti.

Poreska uprava obaveštava obveznike koji su ostvarili ukupan promet manji od 50.000.000 dinara u prethodnih 12 meseci, da će po službenoj dužnosti, na osnovu podataka kojima raspolaže, da izvrši promenu poreskog perioda za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV iz mesečnog u tromesečni, počev od 1. januara 2013. godine. Poreska uprava će ove obveznike obavestiti i dostavljanjem obaveštenja na adresu kojom raspolaže poreski organ.

Takođe, ovi podaci biće dostupni i na sajtu Poreske uprave u odeljku PDV, pri čemu obveznici mogu proveriti period za koji su dužni da ponose poreske prijave (mesečne, odnosno tromesečne), od 1. januara 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 31.1.2013.