Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 31. JANUARA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 3. sednici odlučio o 2 predmeta, a u predmetu IUo-224/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za objekte za koje se ne može naknadno izdati građevinska dozvola, kao i o sadržini tehničke dokumentacije i sadržini i načinu izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije ("Sl. glasnik RS", br. 89/09 i 5/10), u vreme važenja nije bio u saglasnosti sa Ustavom. Sud je utvrdio da Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata ("Sl. glasnik RS", br. 26/11), nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odložio objavljivanje ove Odluke u "Sl. glasniku RS" do objavljivanja Odluke Ustavnog suda IUz-295/2009 od 6. decembra 2012. godine u "Sl. glasniku RS". (predmet IUo-855/2010)

II U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- usvojio žalbe u predmetu VIIIU-880/2012.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 31.1.2013.