Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA I PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2013. GODINE


UREDBA O MERAMA PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOMBINOVANOM PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 124/2012)

• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2010. godine do 28. februara 2013. godine.

UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010, 86/2011 i 35/2012)

• Visina podsticajnih sredstava iz čl. 2, 2a, 2b i 2v obe uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Ministar propisuje usklađene iznose podsticajnih sredstava do 28. februara tekuće godine.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2005 i 88/2008)

• Refakcija akcize vrši se jedanput godišnje, i to po isteku kalendarske godine, a na osnovu pismenog zahteva proizvođača derivata nafte za refakciju plaćene akcize koji se podnosi najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/99)

• Služba dostavlja nadležnom državnom organu za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda - organizacionoj jedinici u opštini, do 15. februara tekuće godine, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine podatke o nosiocima prava, odnosno držaocima zemljišta sa ukupnim katastarskim prihodom za područje te opštine.

PRAVILNIK O NAČINU DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANJE NOVOG RADNOG ODNOSA I ANGAŽOVANJE NOVIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2013)

• U ime indirektnih budžetskih korisnika Obrazac dostavlja direktni budžetski korisnik Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.

U ime organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz javnih prihoda Obrazac dostavljaju nadležna ministarstva Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU IZVEŠTAVANJA I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

• Izveštaj se podnosi za kalendarsku godinu, najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006)

• Prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, najkasnije do 15. februara tekuće godine za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa do kraja tekuće godine.

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012 i 120/2012)

• Kupac hrane i opreme za bebe iz člana 56b Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe u iznosu do 40.000 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe u iznosu do 30.000 dinara.

Ako kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.000 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini starosti bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.

Kupac hrane i opreme za bebe može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. februara 2013. godine.

Izvor: Redakcija 31.1.2013.