Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC DPDL/S - DIVIDENDA ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI/STEČAJU
 • POTVRDA O POHAĐANJU OBUKE I OBUČENOSTI ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

PROPISI:

 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O METROLOGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 15/2016)
 • ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 15/2016)
 • ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015, 86/2015, 97/2015, 114/2015, 8/2016 i 15/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I KRITERIJUMIMA O IZUZIMANJU OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH KOMORA I REGISTRA PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRIVREDNIH KOMORA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015, 111/2015, 14/2016 i 15/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA I USLUGA UZBUNJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2013, 55/2014 i 15/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SUDSKIH TAKSENIH MARAKA, POSTUPKU IZRADE, DISTRIBUCIJI I RASPOLAGANJU SUDSKIM TAKSENIM MARKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • PRAVILNIK O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 11/2013 i 15/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE NOVA VAROŠ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015, 90/2015 - ispr. i 12/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Zakon o javnim nabavkama: član 44

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Upravni sud: USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Zakon o javnim nabavkama: član 44

VESTI NA DAN 29. FEBRUAR 2016.