Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • REGISTRACIONA PRIJAVA BRISANJA UDRUŽENJA, DRUŠTVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA IZ REGISTRA
 • REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PODATAKA O UDRUŽENJU, DRUŠTVU I SAVEZU U OBLASTI SPORTA

PROPISI:

 • ODLUKA O KORIŠĆENJU DELA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2016)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2016. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015 i 18/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2016 i 18/2016 - ispr.)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA STAMBENOG FONDA U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 13/2013 i 4/2016)
 • ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA RAZVOJA GRADA KRALJEVA ZA PERIOD OD 2016.-2017. GODINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRALJEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2015 i 4/2016)
 • PROGRAM RAZVOJA SPORTA GRADA KRALJEVA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2016-2018. GODINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 5/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2016)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 1/2016)
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 1/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: VEZANOST SUDA PREDLOGOM VEŠTAKA O NAČINU IZVRŠENJA MERA BEZBEDNOSTI - Krivični zakonik: čl. 81 i 82

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: OBEZBEĐENJE SOPSTVENOG PREVOZA POSLODAVCA ZA DOLAZAK I ODLAZAK ZAPOSLENIH SA RADA - Zakon o radu: član 118

VESTI NA DAN 06. APRIL 2016.