Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA ODOBRENJE START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
 • OBRAZAC 2-1 - POSLOVNI PLAN ZA START-AP KREDITE

PROPISI:

 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA KOORDINIRANO SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O LETOVIMA POSEBNE NAMENE ZA OPERATIVNE POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2014, 87/2014 i 25/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE STRUKTURNIH PODSISTEMA I ZA TIP VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ I SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM I INFRASTRUKTUROM INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O VERIFIKACIJI PODSISTEMA ILI NJEGOVOG DELA, SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ELEMENATA PODSISTEMA I SERTIFIKATA O POGODNOSTI ZA UPOTREBU ELEMENATA PODSISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA ZA RADIONICE ZA ODRŽAVANJE VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016)
 • REGULATION ON STRATEGIC PARTNERSHIP ("Off. Herald of RS", No. 129/2014, 75/2015 and 16/2016)
 • STATUT KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012, 27/2013, 13/2014 i 25/2016)
 • STRATEGIJA NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE - ISTRAŽIVANJA ZA INOVACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016)
 • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2016)
 • POSLOVNIK GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2008 i 13/2016)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRAVNIH LICA KOJA SU U SKLADU SA SVOJOM DELATNOŠĆU OSPOSOBLJENA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU OPASNOSTI IZAZVANIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I DRUGIM NESREĆAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2013 i 13/2016)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2016)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2012 - prečišćen tekst i 4/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU, KRITERIJUMIMA I NAČINU DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ANGAŽOVANJE PRIKRIVENOG ISLEDNIKA RADI PRIKUPLJANJA DOKAZA - Zakonik o krivičnom postupku: član 504a stav 3 i 504m stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE POVEZANOSTI IZMEĐU VIŠE PRAVNIH LICA, NJIHOVIH OSNIVAČA I PREDUZETNIČKE RADNJE U CILJU PRIMENE PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59

VESTI NA DAN 11. MART 2016.