Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • UPITNIK ZA LICE PREDLOŽENO ZA ČLANA UPRAVNOG I IZVRŠNOG ODBORA BANKE
 • UPITNIK ZA PRAVNA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU VLASNIŠTVO U BANCI

PROPISI:

 • ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2002, 3/2002 - ispr., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005 - ispr., 27/2005 - dr. rešenje, 2/2007 - dr. rešenje, 7/2007 - ispr. dr. rešenja, 36/2008 - dr. rešenje, 55/2008 - dr. rešenje, 34/2010 - dr. rešenje, 35/2010 - dr. rešenje, 44/2011 - dr. rešenje, 49/2012 - dr. rešenje, 2/2013 - dr. rešenje, 79/2013 - dr. rešenje, 64/2014 - dr. rešenje, 95/2014 - dr. rešenje i 56/2015 - dr. rešenje)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI I KOMUNALNOM REDU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU ZADUŽIVANJA GRADA ZRENJANINA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA (DUGOROČNO) KOD POSLOVNE BANKE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2014, 31/2014, 15/2015 i 24/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "REZERVATI PRIRODE ZRENJANINA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 38/2013 - prečišćen tekst, 18/2014 i 24/2015)
 • ODLUKA O POSLOVNOM PROSTORU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014 i 24/2015)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2013, 8/2015 i 24/2015)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014, 14/2015 i 24/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAČINA PLAĆANJA I ODOBRAVANJU POPUSTA ZA JEDNOKRATNO PLAĆANJE CENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA U POSTUPKU OTUĐENJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2015, 13/2015 i 24/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2015)
 • UPUTSTVO O KORIŠĆENJU SLUŽBENOG MOBILNOG UREĐAJA - TABLETA U SKUPŠTINI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 24/2010, 19/2012, 28/2013, 19/2014, 3/2015 i 22/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2015)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA KRALJEVA NA OSNOVU PROGRAMA IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2015)
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH POLICAJACA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 20/2010 i 22/2015)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2015)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2015)
 • STATUT GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 25/2015 - prečišćen tekst)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST SUDA ZA ODLUČIVANJE O POVREDI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: PRIMENA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OD 15.10.2015. GODINE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4, 11, 14 i 26

VESTI NA DAN 15. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: