Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BR. 10 - EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI
 • OBRAZAC BR. 11 - EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI

PROPISI:

 • ODLUKA O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA ZA MIGRACIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2015 i 38/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA U SMEDEREVU 2014-2017 ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2013 i 5/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2015 i 5/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013 - prečišćen tekst i 5/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst i 5/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst i 5/2015)
 • O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA OSIM USLUGA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE VODE SA ODVOĐENJEM JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA VODOVOD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OBAVEZNIH TROŠKOVA SAHRANJIVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA NA ROBNOJ PIJACI U SMEDEREVU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PIJACE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2013 i 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK VODE ZA PIĆE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA VODOVOD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2015)
 • REŠENJE O IZNOSU MESEČNE NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE ("Sl. list grada Čačka", br. 13/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: VREMENSKO OGRANIČENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OPOREZIVANJA POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PRENOSA UZ NAKNADU UDELA U PRAVNOM LICU PO OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENIH OD 30.1.2009. GODINE - Zakon o porezima na imovinu: član 23

VESTI NA DAN 17. SEPTEMBAR 2015.