Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC KONAČNOG OPISA RADNOG MESTA
 • OBRAZAC PRETHODNOG OPISA RADNOG MESTA

PROPISI:

 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-80, DEONICA NIŠ-MERDARE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2 X 400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA) - GRANICA CRNE GORE - GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU INFRASTRUKTURE INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015, 32/2015 i 7/2016)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O KATASTARSKOM PREMERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014, 41/2015 i 7/2016)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2006, 74/2006, 31/2007, 37/2008, 61/2008, 115/2008, 3/2010, 45/2010, 100/2011, 21/2012, 50/2014, 146/2014 i 7/2016)
 • PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015 i 6/2016)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 7/2016 - ispr.)
 • UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • UREDBА O MEŠOVITOJ CIVILNO-VOJNOJ KOMISIJI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2017. I 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2015)
 • REŠENJE O IZNOSU JEDNOKRATNOG NOVČANOG DAVANJA ZA ZAPOSLENE PORODILJE I NOVČANOG DAVANJA ZA NEZAPOSLENE PORODILJE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2015)
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016. I 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2016)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA NA JAVNOJ POVRŠINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU RASPODELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015 i 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ KOJOM SE UTVRĐUJE CENA SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM PREMA JEDINICI POVRŠINE GREJANOG PROSTORA U IZNOSU OD 1004,72 DIN/M2 NA GODIŠNJEM NIVOU, ZA SVE KUPCE TOPLOTNE ENERGIJE - KORISNIKE STAMBENOG PROSTORA U OBJEKTIMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA, GDE NE POSTOJE TEHNIČKE MOGUĆNOSTI ZA NAPLATU PREMA POTROŠNJI ("Sl. list grada Niša", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ KOJOM SE UTVRĐUJE VARIJABILNI DEO CENE SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM, ZA KORISNIKE DALJINSKOG GREJANJA KOJIMA SE TOPLOTNA ENERGIJA OBRAČUNAVA PO IZMERENOJ ISPORUČENOJ KOLIČINI TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Niša", br. 6/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST SUDA OPŠTE NADLEŽNOSTI U SPORU IZMEĐU FIZIČKOG LICA KAO PREDUZETNIKA BRISANOG IZ REGISTRA I PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 85

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET KONSULTANTSKIH USLUGA A KOJI SE FINANSIRA SREDSTVIMA DONACIJE NA OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG SA AGENCIJOM ZA OSIGURANJE DEPOZITA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24

VESTI NA DAN 02. FEBRUAR 2016.