Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC OS 3.3 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU NEZAVISNOG OPERATORA TRANSPORTA
 • OBRAZAC PP KDZ - PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO REŠENJU

PROPISI:

 • ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PRUŽANJA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2013, 106/2013 i 101/2015)
 • ODLUKА O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU VOĆNIH DŽEMOVA, ŽELEA, MARMELADE, PEKMEZA I ZASLAĐENOG KESTEN PIREA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1 i 9/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2010 i 9/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2015 - sveska 1)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE I PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2015 - sveska 1)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2014, 4/2015 i 9/2015 - sveska 1)

SUDSKA PRAKSA:

 • Zajedničke sednice sudova: VEZANOST SUDA ZA PREDLOG TUŽIOCA O KRIVIČNOJ SANKCIJI IZ ZAVRŠNE REČI I GRANICE ODLUČIVANJA PO ŽALBI TUŽIOCA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 413 i 451

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: DOSTAVLJANJE ZAPOSLENOM REŠENJA O GODIŠNJEM ODMORU I OBRAČUNA ZARADE ODNOSNO NAKNADE U ELEKTRONSKOJ FORMI - Zakon o radu: čl. 75. i 121.

VESTI NA DAN 10. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: