Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA KLIJENTA KOJI JE FIZIČKO LICE O PRIJEMU BROŠURE O OSIGURANJU DEPOZITA
 • IZJAVA KLIJENTA KOJI JE PREDUZETNIK, MIKRO, MALO ILI SREDNJE PRAVNO LICE O PRIJEMU BROŠURE O OSIGURANJU DEPOZITA

PROPISI:

 • LAW ON NON-CONTENTIOUS PROCEEDINGS ("Official Herald of the Socialist Republic of Serbia", No. 25/82 and 48/88, "Official Herald of the Republic of Serbia", No. 46/95 - other law, 18/2005 - other law, No. 85/2012, No. 45/2013 - other law, No. 55/2014, 6/2015 and 106/2015 - other law)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 45/2015)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 9/2010, 12/2010, 16/2010, 9/2011 - dr. odluka, 15/2014 - dr. odluka i 47/2015)
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA OBAVLJANJA TRGOVINSKE, UGOSTITELJSKE I ZANATSKE DELATNOSTI (Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 23/2014 - dr. odluka, 38/2014, 12/2015, 26/2015, 27/2015 - ispr. i 47/2015)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I POGREBNIM USLUGAMA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015)
 • ODLUKA O ZAŠTITI ARTESKIH I SUBARTESKIH ČESAMA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015)
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2013, 6/2014, 22/2014, 2/2015, 5/2015, 7/2015 - ispr., 8/2015 i 48/2015)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA NAMENJENIH ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 35/2015 i 48/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐULIĆI" U ZAJEČARU I VISINE UČEŠĆA RODITELJA U CENI USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DOZVOLJENOJ SPRATNOSTI ZA OBJEKTE U POSTUPKU OZAKONJENJA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2012, 9/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013, 17/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE GRADSKA UPRAVA VRŠI DRUGIM LICIMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2015)
 • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015 i 11/2015)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015 i 11/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA SOMBORA ZA PERIOD 2016-2020. GODINA ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU STALNIH ČLANOVA INTERRESORNE KOMISIJE ("Sl. list Grada Sombora", br. 11/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: ZAMENA ISPUNJENJA PREDAJOM DRUGOG PREDMETA OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 308 i 460

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PREBIJANJA KAPITALNIH DOBITAKA I KAPITALNIH GUBITAKA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 78

VESTI NA DAN 15. JANUAR 2016.