Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 19 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE
 • OBRAZAC PO 20 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA

PROPISI:

 • ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015 i 103/2015)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)
 • ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014 i 103/2015)
 • ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 103/2015)
 • ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015 i 103/2015)
 • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015 i 71/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015, 43/2015 i 71/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OBLIKA ORGANIZOVANJA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" IZ USTANOVE U JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 28/2014, 12/2015 i 21/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst i 21/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 21/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN OBELEŽJA U VRANJSKOJ BANJI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 21/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 21/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PROPUST STRANKE DA DOSTAVI URGENCIJU ZA REŠAVANJE PREDMETA KAO RAZLOG ODBAČAJA TUŽBE - Zakon o upravnim sporovima: član 22 stav 3 i član 26 stav 1 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O PDV U GRAĐEVINARSTVU I PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU ZAPOSLENH - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 16. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: