Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA UPUĆIVANJE NA REHABILITACIJU
 • ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA ZA KULTURNE I SPORTSKO REKREATIVNE MANIFESTACIJE ČIJI JE CILJ PODSTICANJE INTEGRACIJE STARIH LICA U DRUŠTVO

PROPISI:

 • ZAPISNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 14/2016)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKE BIBLIOTEKE PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2011, 22/2011 - ispr., 4/2013 i 7/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU NARODNOG MUZEJA PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2011, 4/2013 i 7/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/2011 - prečišćen tekst, 22/2011 - ispr., 38/2012 i 7/2016)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA ZA 2016.GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2016)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA SOMBORA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE "URBANIZAM" I ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2013, 8/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015, 11/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O PRENOSU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SOMBORA MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2016)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2016)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZAMENA MERE PRITVORA ZABRANOM PRILAŽENJA OŠTEĆENOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 136

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ELEKTRONSKA FAKTURA I OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE - Zakon o akcizama: član 39b

VESTI NA DAN 27. APRIL 2016.