Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBAVEZUJUĆE OBAVEŠTENJE O POREKLU ROBE (OOP)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE OBAVEZUJUĆEG OBAVEŠTENJA O POREKLU ROBE (OOP)

PROPISI:

 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016)
 • STRATEGIJA REGULATORNE REFORME I UNAPREĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA ZA PERIOD 2016–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2016)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015, 46/2015 i 2/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU OBRAZLOŽENOG PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PRIPREMU PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 34/2015 i 2/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2016)
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA SA ELEMENTIMA INOVACIONE DELATNOSTI I PODSTICAJIMA ZAPOŠLJAVANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2016)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "MIROSLAV ANTIĆ" U FUTOGU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2016)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA NA TRGU KRALJA PETRA I U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2016)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA REALIZACIJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ OBLASTI PRIVREDE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2015, 13/2015 - ispr. i 1/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012, 11/2013, 13/2014, 23/2014, 8/2015 i 1/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • REŠENJE O OZNAKAMA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2016)
 • UPUTSTVO O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2015, 33/2015 i 1/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO U UPRAVNOSUDSKOM POSTUPKU - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU KOJOM SE OTKLANJA GREŠKA ILI PROPUST U PORESKOJ PRIJAVI KOJU JE OBVEZNIK PODNEO - Zakon o porezima na imovinu: član 34

VESTI NA DAN 05. FEBRUAR 2016.