Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • O.1 - OBRAZAC SUMARNOG IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA
 • O.2 - OBRAZAC SUMARNOG IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU GASNOG ULJA EVRO DIZEL

PROPISI:

 • STATUT AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2005, 116/2005, 32/2010 i 58/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2012 i 58/2016)
 • PRAVILNIK O STALNOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015, 77/2015 i 58/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA, SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE I NAČINU NJENOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE JAVNOG IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNOG IZVRŠITELJA, IZDAVANJU I UNIŠTAVANJU LEGITIMACIJE I EVIDENCIJI O IZDATIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, IZGLEDU I VELIČINI ŠTAMBILJA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE I O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OVLAŠĆENA PRAVNA LICA ZA KONTROLU SISTEMA ZA GREJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2016 i 58/2016)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • LISTA SUPSTANCI KANDIDATA ZA LISTU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)
 • ARBITRAŽNA PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL) PRED STALNOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014 i 58/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: ŽALBA PROTIV REŠENJA KOJIM SE ODBIJA PREDLOG STRANKE ZA DONOŠENJE PRESUDE NA OSNOVU PRIZNANJA - Zakon o parničnom postupku: član 348

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENIM GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA PRI ČEMU SE PROMET ZEMLJIŠTA NA KOJEM SE NALAZI GRAĐEVINSKI OBJEKAT I ZEMLJIŠTA KOJE SLUŽI REDOVNOJ UPOTREBI TOG OBJEKTA SMATRA SPOREDNIM PROMETOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 24. JUN 2016.