Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZMENA RADNIH CILJEVA
 • POJEDINAČNI RADNI CILJEVI

PROPISI:

 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA INTERPRETATORA - PI I ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE - OFPS ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 1/2011 - Aneks 1, 1/2013 - Aneks 2, 2/2014 - Aneks 3, 4/2015 - Aneks 4, 3/2016 - Aneks 5 i 48/2016 - Aneks 6)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE PRIVREMENO OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA, OBJEKTIMA I DRUGIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMAJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ELEKTRONSKE OBRADE I KORIŠĆENJA PODATAKA CENTRALNE EVIDENCIJE PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OSNOVA PRIVREMENOG OGRANIČENJA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 i 48/2016)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA EFIKASNU ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014, 18/2015 i 48/2016)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015, 90/2015 - ispr., 12/2016, 33/2016 i 48/2016)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA ZAŠTITE VODA OD ZAGAĐIVANJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016 i 48/2016)
 • NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016 i 48/2016 - ispr.)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JUNA 2016. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 30. MAJA 2016. GODINE - "FDS" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: ZAPISNIK PORESKE UPRAVE KAO NOV DOKAZ RELEVANTAN ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 426 tačka 10)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: PREGLED KRETANJA CENA OSNOVNIH FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA NA SVETSKOM TRŽIŠTU U PERIODU OD 22.4.2016. GODINE DO 13.5.2016. GODINE - Carinski zakon: član 45

VESTI NA DAN 27. MAJ 2016.