Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - PREDSTAVNIŠTVO STRANE ZADUŽBINE/FONDACIJE
 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - STEČAJNA MASA
 • JEDINSTVENA REGISTRACIONA PRIJAVA OSNIVANJA PRAVNIH LICA I DRUGIH SUBJEKATA I REGISTRACIJE U JEDINSTVENI REGISTAR PORESKIH OBVEZNIKA - UDRUŽENJE, DRUŠTVO I SAVEZ U OBLASTI SPORTA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O TROŠKOVIMA PRIVATIZACIJE KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA POSLOVE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 52. STAV 1, ČLANA 29. STAV 1, ČLANA 30. STAV 2. I ČLANA 50. STAV 2. TAČKA 1) ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14, 46/15 I 112/15) ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI, BROJ 118-01-1/2016-04 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI, BROJ 119-01-5/2016-04 ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILENKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 50124/13) - AMNESTIJA I ZABRANA PRINCIPA O DVOSTRUKOJ KAŽNJIVOSTI - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 4 Protokola 7

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRVOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU - BENZINSKOJ STANICI U SLUČAJU KADA JE UGOVOROM NA OSNOVU KOJEG SE VRŠI PRENOS PREDVIĐENO DA SE NA NAVEDENI PROMET OBRAČUNAVA PDV- Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25

VESTI NA DAN 04. MART 2016.