Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 • PODACI IZ EVIDENCIJE KORISNIKA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 • PODACI O VISOKOAKTIVNOM IZVORU

PROPISI:

 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014 i 24/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU I UREĐENJU KOORDINACIONOG TELA ZA PREGOVARAČKI PROCES SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽINI PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I LICENCE ZA GRAĐENJE OBJEKATA ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KAO I O USLOVIMA ZA ODUZIMANJE TIH LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015 i 24/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SLOBODNOG KAPACITETA UVEĆANOG ZA VREDNOST INSTALISANE SNAGE ELEKTRANA ZA KOJE JE PRESTAO PRIVREMENI STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O KREDITU ZA REALIZACIJU PROGRAMA "KREDIT ZA POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA PREKO DOMAĆEG BANKARSKOG SEKTORA I PODRŠKU LOKALNOM RAZVOJU KROZ JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE STRATEGIJOM eUPRAVE POKRAJINSKIH ORGANA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2010, 15/2010, 1/2013, 18/2014 i 7/2015)
 • UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU KOJE SE OBAVLJA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA TRANSAKCIJA SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM ZA POTREBE ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA U INOSTRANSTVO ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - KOMUNALNI POSLOVI I NADZOR U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2015 i 5/2015)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU MESEČNE NAKNADE KOJA PRIPADA JSP "KRAGUJEVAC" ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA U PERIODU OD 01.01.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE I KOJU PLAĆAJU UČESNICI SON-A ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP KIOSKA I PRODAJNIH PULTOVA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA I DAVANJA POSLOVNIH PROSTORIJA NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: MIŠLJENJE MALOLETNOG DETETA O POVERAVANJU JEDNOM OD RODITELJA - Porodični zakon: član 266
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZDRAVSTVENE USTANOVE - Zakon o obligacionim odnosima: član 154 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODLUČIVANJE O NAKNADI NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE - Zakon o obligacionim odnosima: član 200 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: DIREKTNI UMIŠLJAJ KAO OBLIK KRIVICE - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 9)
 • Viši sud u Čačku: OZBILJNOST PRETNJE KOD KRIVIČNOG DELA SPREČAVANJE I OMETENJE DOKAZIVANJA - Krivični zakonik: član 336 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU PRIMENOM ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Uprava carina: ORGANIZACIJA RADA CARINSKIH ISPOSTAVA U USLOVIMA VANREDNIH OKOLNOSTI - Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata: tačka 3
 • Uprava carina: UPUTSTVO O POSTUPANJU U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA NEDOSTUPNOSTI ELEKTRONSKE RAZMENE PODATAKA U POSTUPKU TRANZITA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 159 i 388

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OMOGUĆENA POTPUNA PRIMENA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA KROZ DONETE PODZAKONSKE AKTE: • Propisana pravila za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za posredovanje, vođenje registra posrednika i program osnovne obuke za posrednike •
 • Pitanje i odgovor - NEOPHODNO VISOKO OBRAZOVANJE ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA
 • Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA ZARADI IZVRŠNOG DUŽNIKA U SITUACIJI KADA POSLODAVAC KASNI SA ISPLATOM ZARADE
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA - "Sl. glasnik RS", br. 18/2015: • Usklađivanje sa Zakonom o prekršajima i Zakonom o zapošljavanju stranaca •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI - "Sl. glasnik RS", br. 18/2015: • Harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnom legislativom u oblasti pomorskog transporta •
 • Pitanje i odgovor - IZMENA UGOVORA O RADU NAKON DONOŠENJE NOVOG OPŠTEG AKTA I IZRADA PREČIŠĆENOG TEKSTA UGOVORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - FUNKCIJA I ZNAČAJ PISANIH POLITIKA I PROCEDURA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PO POJEDINIM FAZAMA BUDŽETSKOG CIKLUSA: • Uspostavljenje pisanih politika i procedura rukovodioca korisnika budžetskih sredstava u funkciji unapređenja efikasnosti, ekonomičnosti i zakonitosti njihovog poslovanja i očuvanja budžetskog integriteta •
 • Pitanje i odgovor - (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PRIBAVLJANJA BANKARSKE GARANCIJE I ZA PARTIJU ČIJA JE PROCENJENA VREDNOST MANJA OD IZNOSA IZ ČLANA 57. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • Pitanje i odgovor - POLAGANJE DOPUNSKIH ISPITA U POSTUPKU PRIZNAVANJA STRANIH ISPRAVA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KAMATA "VAN DOHVATA RUKE" I UTANJENA KAPITALIZACIJA
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • Mart 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 9.3. DO 15.3.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PRENOS DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMEĐU DVA REZIDENTA I NEREZIDENTA
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE CENE PO KOJOJ SE PRODAJE ROBA U REEKSPORTU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Februar 2015. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA: • Vrste, opšti i posebni minimalni tehnički uslovi i organizovanje rekreativnog sporta u ugostiteljskom objektu •
 • Pitanje i odgovor - POPUST ZA ODREĐENE KATEGORIJE GOSTIJU U KAFIĆU

VESTI NA DAN 10. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: