Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. MAJ 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac ZB-1 - ZAHTEV KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, KOJI PRIPADA JAVNOM SEKTORU, ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • Obrazac ZU-1 - ZAHTEV KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, KOJI PRIPADA JAVNOM SEKTORU, ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • Obrazac ZU-2 - ZAHTEV DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA UPIS NAMENE U EVIDENCIJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • Obrazac ZU-3 - ZAHTEV OSTALIH - POSEBNIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

PROPISI:

 • PROTOKOL IZMEĐU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE I CIVILNIH VAZDUHOPLOVNIH VLASTI REPUBLIKE SAN MARINO O PRENOSU NADZORNIH PRAVA I OBAVEZA U PRIMENI ČLANA 83 BIS KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ČETVRTOG DODATNOG PROTOKOLA UZ EVROPSKU KONVENCIJU O EKSTRADICIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKOG SPORAZUMA O GLAVNIM UNUTRAŠNJIM VODNIM PUTEVIMA OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA (AGN) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI DECE I SARADNJI U OBLASTI MEĐUNARODNOG USVOJENJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE I REPUBLIKE AUSTRIJE O OSNIVANJU I RADU MEĐUNARODNOG CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIONE POLITIKE (ICMPD) U BEČU IZ 1. JUNA 1993. GODINE DOPUNJENOG SPORAZUMOM IZMEĐU ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE, REPUBLIKE AUSTRIJE I REPUBLIKE MAĐARSKE O IZMENAMA I PRODUŽENJU VAŽENJA POTPISANOG SPORAZUMA O OSNIVANJU I RADU ICMPD-A IZ 27. MARTA 1996. GODINE, SPORAZUMOM IZMEĐU ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE, REPUBLIKE AUSTRIJE I REPUBLIKE MAĐARSKE O IZMENAMA SPORAZUMA O OSNIVANJU I RADU ICMPD-A IZ 26. APRILA 1996. GODINE, KAO I SPORAZUMOM O TREĆOJ IZMENI SPORAZUMA O OSNIVANJU I RADU ICMPD-A IZ 25. JUNA 2003. IZMEĐU ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE, REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE POLJSKE, POTPISANOG 25. JUNA 2003. GODINE NA RODOSU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2011)
 • ODLUKA O PRAVU NA KORIŠĆENJE I NAČINU KORIŠĆENJA PRENOSNIH RAČUNARA ZA SLUŽBENE POTREBE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2011 i 17/2014)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO KONKURSIMA U OBLASTI KULTURE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2014)
 • ODLUKA JKP ATP O PROMENI CENE ZA USLUGU PARKIRANJA AUTOBUSA DRUGIH PREVOZNIKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2014. GODINI ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVLAŠĆEN PREVOZ ODREĐENIH KATEGORIJA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2013 i 9/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA PIJAČNIH USLUGA - CENOVNIK BR. 1 - JKP "Zelenilo" Pančevo ("Sl. list grada Pančeva", br. 25/2010 i 9/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA VODU I OTPADNU VODU JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2013 i 9/2014)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REŠAVANJE PROBLEMA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2011, 22/2011, 25/2013 i 9/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA PREMA ZONAMA, DOZVOLJENOM VREMENU KORIŠĆENJA, VREMENU NAPLATE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE I PARKING MESTA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OVERU OBRASCA ZIP-1 OBRAČUN SREDSTAVA ZA ISPLATU ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NESAGLASNOST SA USTAVOM I VREDNOSTIMA DEMOKRATSKOG DRUŠTVA ZAKONA ČIJE SU ODREDBE ZBOG PROTEKA VREMENA I PROMENA USTAVNOG SISTEMA POSTALE ANAHRONE, NEJASNE I NEPRECIZNE - Zakon o sahranjivanju i grobljima: član 8, član 23 stav 1 tačka 1), član 24 stav 1 tačka 1) i član 25
 • Ustavni sud: NESAGLASNOST SA ZAKONOM ODREDBE ODLUKE KOJOM SE ZA ISTE KATEGORIJE POTROŠAČA ODREĐUJE RAZLIČIT NAČIN OBRAČUNA, ODNOSNO VISINA NAKNADE ZA KOMUNALNU USLUGU - Odluka o vodovodu i kanalizaciji: član 37
 • Ustavni sud: NESAGLASNOST SA ZAKONOM PRAVILNIKA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U STOMATOLOŠKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - Zakon o radu: član 107 i čl. 171 do 174
 • Ustavni sud: UTVRĐIVANJE VISINE OTPREMNINE USLED PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG - Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada: član 57 stav 1 al. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: DOSUĐENJE ZATEZNE KAMATE POSLE 25.12.2012. GODINE - Zakon o zateznoj kamati: član 3
 • Privredni apelacioni sud: LIMIT ODGOVORNOSTI PREMA CMR - Uredba o ratifikaciji Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR): član 23
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE - Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju: član 35
 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST ŽALBE PROTIV REŠENJA SUDA O IMENOVANJU ARBITRA - Zakon o arbitraži: član 17
 • Privredni apelacioni sud: POJAM SAOBRAĆAJNE NEZGODE - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 7 stav 1 tačka 82)
 • Privredni apelacioni sud: PREKID ZASTARELOSTI MENIČNOG POTRAŽIVANJA - Zakon o menici: član 79
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA NAČELA JEDNAKE VREDNOSTI UZAJAMNIH DAVANJA - Zakon o eksproprijaciji: član 11
 • Privredni apelacioni sud: RECIPROCITET NIJE USLOV ZA PRIZNANJE STRANE ARBITRAŽNE ODLUKE - Zakon o arbitraži: čl. 66 i 69
 • Privredni apelacioni sud: ZABRANA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ DRŽAVNE SVOJINE - Zakon o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u državnoj svojini: član 3
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: LICA KOJA MOGU DA BUDU ČLANOVI ORGANA UPRAVLJANJA DRUŠTVA ZA REVIZIJU - Zakon o reviziji: član 11
  • Ministarstvo finansija: NAČIN UMANJENA NETO PRIHODA KADA ZAPOSLENI ISTOVREMENO OSTVARUJE ZARADU I DRUGO PRIMANJE KOD ISTOG ISPLATIOCA PRIHODA KOJI PRIPADA JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: čl. 2 i 3
  • Ministarstvo finansija: OBAVEZA ISPUNJENJA PORESKE OBAVEZE OSTAVIOCA OD STRANE NASLEDNIKA I NASTUPANJE ZASTARELOSTI - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: čl. 22 i 114
 • TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. MAJ 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - U SUSRET NOVOM ZAKONU O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA KAO ALTERNATIVNOG NAČINA REŠAVANJA SPOROVA
  • Stručni komentar - PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI: • Šta je urađeno i šta je pred nama? •
  • Stručni komentar - PRAVNI POLOŽAJ I AKTUELNA PITANJA OBAVLJANJA DELATNOSTI U STATUSU PREDUZETNIKA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - ODREĐIVANЈE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI DODAТNIH USLOVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
  • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ANGAŽOVANJA PO DRUGOM OSNOVU NASTAVNIKA KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS ZBOG ODLASKA U PENZIJU NA SOPSTVENI ZAHTEV

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Pitanje i odgovor - MOMENAT PRIZNAVANJA REZERVISANJA ZA TROŠKOVE U GARANTNOM ROKU I NJIHOVA PROCENA
  • Pitanje i odgovor - STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET USLUGE REZERVACIJE SMEŠTAJNOG KAPACITETA U HOTELU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - UVOZ PETARDI - UZORCI: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
  • Pitanje i odgovor - PRODAJA POTRAŽIVANJA FAKTORU U PERIODU TRAJANJA BLOKADE RAČUNA USTUPIOCA POTRAŽIVANJA

  VESTI NA DAN 16. MAJ 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: