Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI
 • PRIJAVA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 • ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

PROPISI:

 • ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 11/88)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU "SLUŽBENOG LISTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2015)
 • ZAKLJUČCI U VEZI SA PRIBAVLJANJEM SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2015)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 11/2015 i 14/2015)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 9/2015, 10/2015 - ispr. i 16/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 13/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)
 • ODLUKA O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA "KRAGUJEVAC 2025" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA "KRAGUJEVAC 2025" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)
 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE ZA OTUĐENJE, ZAKUPNINE I DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA KRAGUJEVCA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst, 38/2014 i 6/2015)
 • PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE KOŠTANJA JEDNE ŠTAMPANE STRANE "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA LESKOVCA" ZA 2015-TU GODINU ZA KORISNIKE USLUGA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O PRAVU NA JEDNOKRATNU FINANSIJSKU PODRŠKU MLADIM TALENTIMA SA TERITORIJE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE - ZELENI SAVET ("Sl. list grada Užica", br. 2/2015 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU ZONA ZA POVLAŠĆENO PARKIRANJE VOZILA ("Sl. list grada Užica", br. 10/2010, 12/2010, 17/2010, 18/2011, 13/2012 i 1/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA POLJOPRIVREDU ("Sl. list grada Užica", br. 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: čl. 56 i 57
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 11 - Zakonik o krivičnom postupku: član 249
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 16 i 56
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 13 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 56 i 117
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 14 - član 9 i član 51 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 325 stav 1 tačka 3) i stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 325 stav 1 tačka 3) i stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakonik o krivičnom postupku: član 265 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 57
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o policiji: član 72

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: ISPUNJAVANJE USLOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME NA RADNOM MESTU NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 121
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RAZMENJENIM KONTINGENTIMA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZ STVARI I PUTNIKA PREKO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: čl. 42 i 44

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 11. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OSNOVNA NAČELA OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA
 • Pitanje i odgovor - KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG DELA SITNA KRAĐA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA DOBIJANJE PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE ADVOKATA NA OSNOVU ZAHTEVA UPUĆENOG DRŽAVNOM ORGANU ILI PRIVREDNOM DRUŠTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI OD STRANE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - ŠKOLE, FAKULTETA, SPORTSKOG CENTRA, USTANOVE KULTURE
 • Pitanje i odgovor - (NE)OBAVEZNOST SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRILIKOM IZBORA PODIZVOĐAČA U SITUACIJI KADA NASTUPA KAO PONUĐAČ
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR LICU KOJE JE RADILO U ŠKOLI UKUPNO ŠEST MESECI U TOKU 2014. I 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Mart I 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PORESKE OBAVEZE DOMAĆEG PRAVNOG LICA PO OSNOVU STICANJA TELEVIZIJSKIH PRAVA OD PRAVNOG LICA - REZIDENTA REPUBLIKE KIPAR

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - REPARACIJA MAŠINA U SLOBODNOJ CARINSKOJ ZONI I MOGUĆNOST NJIHOVE PRODAJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA POZNATOG KUPCA
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVU PO OSNOVU USLUGE PASIVNOG OPLEMENJIVANJA ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE OD STRANE INSPEKCIJE ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLJANJA DELATNOSTI: • Opšti režim, posebni režim, Inspekcija rada, Tržišna inspekcija, Saobraćajna inspekcija, Sanitarna inspekcija, Zdravstvena inspekcija, Inspekcija za lekove i medicinska sredstva, Prosvetna inspekcija, Inspekcija za zaštitu životne sredine, Poljoprivredna inspekcija i Inspekcija socijalne zaštite
 • Pitanje i odgovor - PRAVO AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE DA NA INTERNET STRANICI OBJAVI PODATKE I DOKUMENTE KOJI SU PREDMET REGISTRACIJE, EVIDENCIJE I OBJAVLJIVANJA U REGISTRIMA I EVIDENCIJAMA KOJE VODI

VESTI NA DAN 11. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: