Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac OLK - SP2 OCENA PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac OLK - SP3 OCENA DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac OLK - SP4 OCENA DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 • Obrazac PRITUŽBE NA RAD PRAVOSUDNIH ORGANA

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Monus" d.o.o. -
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA ZA UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG STANJA PALIĆKOG JEZERA I NJEGOVE OKOLINE ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2010, 8/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2011, 15/2013, 7/2014 i 24/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2012 i 24/2014)
 • ODLUKA O MREŽI DEČIJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA - NAŠA RADOST ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY SZABADKA - PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012 - prečišćen tekst i 24/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014)
 • PRAVILA STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2013 - prečišćen tekst i 24/2014)
 • REŠENJE O USLOVIMA I NAČINU USTUPANJA DELOVA KROVNIH POVRŠINA RADI POSTAVLJANJA ANTENA, PRIPADAJUĆE OPREME I UREĐAJA ("Sl. list grada Subotice", br. 19/2014 i 25/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: OBAVEZA PLAĆANJA ODREĐENOG PROCENTA CENE ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU I U SLUČAJU KAD JE ISPORUKA OVE ENERGIJE OBUSTAVLJENA - Zakon o energetici: čl. 175 i 178
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA PRIZNANJE PRAVA SVOJINE NA NEKRETNINAMA NA OSNOVU ODLUKE STRANOG SUDA - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 47 i čl. 87 do 92
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNO DEJSTVO NIŠTAVOG UGOVORA NA STEČAJNU MASU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 51, 52 i 104
 • Privredni apelacioni sud: PODOBNOST STRANE SUDSKE ODLUKE ZA PRIZNANJE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: čl. 86 do 92
 • Privredni apelacioni sud: OSNOVANOST ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA SPORA - Zakon o parničnom postupku: čl. 146 i 149 i član 150 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN ZATEZNE KAMATE U PORESKOM POSTUPKU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 75
 • Privredni apelacioni sud: ISTICANJE PRIMEDBI NA KVALITET IZVEDENIH RADOVA I NJIHOVA OSNOVANOST - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 615 i 617

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA ZGRADU - KULTURNO DOBRO KOJA SE KORISTI KAO POSLOVNA ZGRADA I KOJA JE SASTAVNI DEO PROSTORNO-ISTORIJSKE CELINE - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA PLAĆANJA DOPINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PO OSNOVU OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA OSIGURANIKE ZAPOSLENE - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 191

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 25. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Prikaz ključnih novina u Zakonu •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Radi brže i potpunije obnove područja poplavljenih u maju mesecu 2014. godine odstupljeno je od većeg broja važećih zakona •
 • Stručni komentar - SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH/REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA PRILIKOM PREVENTIVNIH I AKTIVNOSTI SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA
 • Stručni komentar - STICALAC LICENCE KAO TUŽILAC PO TUŽBI ZBOG POVREDE ŽIGA
 • Pitanje i odgovor - REŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA JAVNI PREVOZ STVARI
 • Pitanje i odgovor - USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA I UGOVORA O RADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U SLUČAJU KADA JE ZBOG POPLAVA UNIŠTENA KADROVSKA DOKUMENTACIJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UTICAJ IZMENJENIH ODREDBI ZAKONA O RADU NA NOVČANA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: • Objašnjena u vezi sa načinom utvrđivanja pojedinih primanja (minuli rad, smenski rad, naknade zarade / plate i isplata otpremnine) u javnom sektoru po stupanju na snagu Zakona o izmenama Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014 •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA ANEKSA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI UKOLIKO TAKVA MOGUĆNOST NIJE BILA JASNO I PRECIZNO ODREĐENA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI I UGOVORU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar -: DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA IZMENJENOM ČLANU 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJI JE U PRIMENI OD 4. JULA 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - ROK U KOME JE PORESKA UPRAVA DUŽNA DA SASTAVI DOPUNSKI ZAPISNIK

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET IZMEĐU REPUBLIKE TURSKE I REPUBLIKE SRBIJE
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O STRANOM ULAGANJU OPREME - AUTOBUSA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA DAVANJE POZAJMICE STRANOG LICA DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA KOD TRGOVINE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

VESTI NA DAN 25. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: