Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac POTVRDA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA
 • Obrazac - CENTRALNA BAZA PODATAKA
 • Obrazac - KATASTAR LOVIŠTA

PROPISI:

 • LAW ON VALUE-ADDED TAX ("Official Herald of the RS", Nos. 84/2004, 86/2004 - correction, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - harmonized dinar amounts, and 68/2014 - other law)
 • NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "ELGAS" SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "KOMUNALAC" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODREĐIVANJE BROJA SAVETNIKA KOJE MORA IMATI UČESNIK U TRANSPORTU OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA, SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKA KOJIMA SE OZNAČAVA NEPOKRETNOST KOJA JE PREDMET PRINUDNE NAPLATE, ODNOSNO OBJEKAT U KOME JE ZABRANJENO OBAVLJANJE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2012, 2/2013, 3/2014 i 5/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • PRAVILNIK O URGENTNOM ODRŽAVANJU DRŽAVNOG PUTA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2014)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA JUN, JUL I AVGUST 2014. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: FIKCIJA POVLAČENJA PREDLOGA U VANPARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o vanparničnom postupku: član 12 stav 4
 • Viši sud u Požarevcu: MESNA NADLEŽNOST SUDA ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE KOJA SE NALAZI VAN REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o vanparničnom postupku: član 88 stav 1
 • Viši sud u Požarevcu: NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA OZNAČAVANJEM ZAKONSKIH NASLEDNIKA STRANKE - Zakon o parničnom postupku: član 217 stav 1
 • Viši sud u Požarevcu: RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI IZMEĐU OSNOVNOG I PRIVREDNOG SUDA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tač. 1 i 3
 • Viši sud u Požarevcu: STRANAČKA SPOSOBNOST SAMOSTALNE RADNJE - Zakon o parničnom postupku: član 73
 • Viši sud u Požarevcu: UTICAJ IMOVINSKIH PRILIKA TUŽENOG NA ODLUKU O ŽALBI PROTIV ODLUKE KOJOM JE OBAVEZAN NA NAKNADU ŠTETE Zakon o parničnom postupku: član 374 stav 2 tač. 1), 2), 3), 5), 7) i 9)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE OD STRANE CRKVE KAO OBVEZNIKA I USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 16

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ELEKTRONSKI NADZOR KAO NOVA MERA SUPROTSTAVLJANJA KRIMINALU
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Detetu do navršenih 18 godina života zdravstvena knjižica se overava na rok utvrđen za osiguranika uz dokaz da je osigurano lice na školovanju •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST TUŽENOG DA TRAŽI POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE U SLUČAJU KADA JE PROPUSTIO ROČIŠTE NAKON ČEGA JE ZAKLJUČENA GLAVNA RASPRAVA
 • Pitanje i odgovor - PREBIJANJE POTRAŽIVANJA IZMEĐU STEČAJNOG DUŽNIKA I POVERIOCA U POSTUPKU PO UNAPRED PRIPREMLJENOM PLANU REORGANIZACIJE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA DEKLARISANJE VOĆA I POVRĆA PRILIKOM STAVLJANJA U PROMET

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBRAČUN PRIPADAJUĆE NAKNADE I USAGLAŠAVANJE RAČUNOVODSTVENIH I DRUGIH EVIDENCIJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA (PERIOD I - VI 2014. GODINE): • Rok za obračun, potpis i overu pripadajuće naknade sa zdravstvenom ustanovom je 15. avgust 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST ODREĐIVANJA NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE ZA ODELJENSKOG STAREŠINU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN RASKIDA UGOVORA SA DOBAVLJAČEM ZBOG NEDOSTATAKA ROBE I UNIŠTAVANJA PLASTIČNIH KESA KOJE SU BILE PREDMET UGOVORA
 • Pitanje i odgovor - STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE ŠTAMPANJA MONOGRAFSKIH I SERIJSKIH PUBLIKACIJA KAO I NJIHOVA ISPORUKA OD STRANE OBVEZNIKA KOJI JE ORGANIZOVAO ŠTAMPANJE NA SOPSTVENOM MATERIJALU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Rezidenti koji drže devize u inostranstvu, a koji su izvršili naplatu u efektivnom stranom novcu ili su taj novac podigli sa svojih računa u inostranstvu, u slučaju više sile mogu taj novac uplatiti na devizni račun kod banke, odnosno NBS, a donacija i humanitarna pomoć se mogu realizovati u efektivnom stranom novcu •
 • Stručni komentar -Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 21.7. do 27.7.2014. godine •
 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET REPUBLIKE SRBIJE I INDIJE
 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Konačni podaci - 2013. godina •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - PLAĆANJE IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENATA - STRANE AMBASADE U REPUBLICI SRBIJI U DINARIMA

VESTI NA DAN 22. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: