Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PREGLED SARADNJE SA ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA, UDRUŽENJIMA I/ILI ASOCIJACIJAMA I GRUPAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA (LES-8)
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DEMOKRATSKE I NARODNE ALŽIRSKE REPUBLIKE U OBLASTI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O DETERGENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • PRAVILNIK O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VINO ("Sl. list SRJ", br. 54/99 i 39/2002, "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik i "Sl. glasnik RS", br. 87/2011 - dr. pravilnik, 38/2012 - dr. pravilnik i 26/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013 i 25/2015)
 • PRAVILNIK O REGLOSKOPIMA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 - dr. pravilnik i 25/2015 - dr. pravilnik)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 14. MARTA 2015. GODINE - "Dinamic Tobacco" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 14. MARTA 2015. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 14. MARTA 2015. GODINE - "Veletabak" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. MARTA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I SEKRETARIJATA ZA TURIZAM I KULTURU ABU DABIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU INFRASTRUKTURE INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE LIKVIDNOSTI BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2015 i 25/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ ODBRAMBENE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
 • OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO O PONAŠANJU EMITERA (KODEKS PONAŠANJA EMITERA) ("Sl. glasnik RS", br. 63/2007, 60/2014 i 25/2015 - dr. pravilnik)
 • ODLUKA O DODATNOJ FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2015. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 2/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOZVOLJENOST REVIZIJE PREMA OPŠTIM PRAVILIMA U ZAVISNOSTI OD VREDNOSTI PREDMETA SPORA - Zakon o javnom informisanju: član 89
 • Apelacioni sud u Beogradu: KONSUMPCIJA KRIVIČNOG DELA LAKE TELESNE POVREDE KAO LAKŠEG KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 137 stav 3
 • Apelacioni sud u Beogradu: MOGUĆNOST LICA KOME SE POŠILJKA UPUĆUJE DA JE PRIMI U OSTAVLJENOM ROKU - Zakon o parničnom postupku: član 141 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA ZA UTVRĐENJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I NAKNADU ŠTETE - Zakon o Ustavnom sudu: član 89 stav 3 član 90 st. 1 i 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEDOZVOLJENOST TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV SUDIJE ZBOG NEZAKONITOG ILI NEPRAVILNOG RADA - Ustav Republike Srbije: član 151
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA REŠENJA O STVARNOJ NENADLEŽNOSTI SUDA OD STRANE PREDSEDNIKA VEĆA - Zakonik o krivičnom postupku: član 337 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST POKRETANJA SKRAĆENOG POSTUPKA NA OSNOVU OPTUŽNOG AKTA OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 499 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST POSTAVLJANJA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENOM - Zakon o parničnom postupku: član 79 stav 2 tačka 4)
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA OŠTEĆENOG O ODUSTANKU JAVNOG TUŽIOCA OD OPTUŽBE - Zakonik o krivičnom postupku: član 49 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBAVEZNO OZNAČAVANJE KOME SE NOVČANA KAZNA IMA PLATITI I U KOM ROKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 370 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO NAMERE DUŽNIKA DA RASPOLAŽE NEPOKRETNOŠĆU KOJA JE PREDMET PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 293 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: OPRAVDAN IZOSTANAK PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG SA GLAVNOG PRETRESA USLED ŠTRAJKA ADVOKATA - Zakonik o krivičnom postupku: član 52
 • Apelacioni sud u Beogradu: PROPUŠTANJE SUDA DA VEŠTAČENJEM UTVRDI ZDRAVSTVENO STANJE OKRIVLJENOG U VREME DONOŠENJA ODLUKE - Zakonik o krivičnom postupku: član 416 stav 1 tačka 3)
 • Apelacioni sud u Beogradu: PROPUŠTANJE UPOZORENJA NA POSLEDICE IZOSTANKA SA GLAVNOG PRETRESA - Zakonik o krivičnom postupku: član 242 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: RANIJA OSUĐIVANOST OKRIVLJENOG NAKON IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZA KOJE MU SE SUDI - Krivični zakonik: član 54
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: UGOVOR O KUPOVINI NEVESTE KAO APSOLUTNO NIŠTAV PRAVNI POSAO - Zakon o obligacionim odnosima: član 104 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PLAĆANJE DOPRINOSA ZA LICE KOJE JE ANGAŽOVANO NA OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU KAO I NA OSNOVU SPECIFIČNE VRSTE UGOVORA ZA KOJE LICE OSTVARUJE UGOVORENU NAKNADU ZA RAD - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 11
 • Uprava carina: ORGANIZACIJA RADA NA GRANIČNIM PRELAZIMA TOKOM PREDSTOJEĆIH USKRŠNJIH PRAZNIKA U APRILU MESECU 2015. GODINE - Carinski zakon: član 274

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 18. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ŠEME OBJEDINJENE PROCEDURE KAO I PROCEDURE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE
 • Stručni komentar - UPOREDNI PREGLED POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI SRBIJI
 • Pitanje i odgovor - GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU U PRIVATNOJ SVOJINI I NEMOGUĆNOST IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • Pitanje i odgovor - ODGOVORNOST PRAVNOG LICU U SLUČAJU DA VOZAČ UPRAVLJA MOTORNIM VOZILOM ZA VREME TRAJANJA ZAŠTITNE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH - "Sl. glasnik RS", br. 21/2015
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 25/2015: • Obrazac IPPZ dostavlja se mesečno do petog u mesecu za prethodni mesec •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE NARUČIOCA U SLUČAJU POSTOJANJA DOKAZA O NEGATIVNOJ REFERENCI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA OD 12.3.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA KURSIRANJA NEOPRAVDANIH AVANSA PO PRIVREMENIM SITUACIJAMA NA DAN BILANSA STANJA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI I NAČIN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO KUPLJENO ZA RADOVE U POLJOPRIVREDI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Januar 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE UVOZNIKA UPOTREBLJAVANE FITNES OPREME PO OSNOVU UPOTREBE PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU OTPAD
 • Pitanje i odgovor - STICANJE PREFERENCIJALNOG POREKLA ROBE PRILIKOM REEKSPORTA IZ BUGARSKE U EVROPSKU UNIJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - NAČIN SMANJENJA FAKTORA RIZIKA U POSLOVANJU FINANSIJSKIH INSTITUCIJA - "DE-RISKING" U FINANSIJSKIM TOKOVIMA: • "De risking" predstavlja pojavu u savremenoj praksi da finansijske institucije raskidaju ili ograničavaju poslovne odnose sa određenim kategorijama klijenata kako bi izbegle obaveze u skladu sa preporukama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA: • Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu •
 • Pitanje i odgovor - RAZGRANIČENJE IZMEĐU PREVOZA ZA LIČNE POTREBE I PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE

VESTI NA DAN 18. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: