Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac IZJAVA VLASNIKA/KORISNIKA ULTRALAKOG VAZDUHOPLOVA
 • Obrazac 1 - POTVRDA O ISPITIVANJU VATRENOG ORUŽJA I NAPRAVA
 • Obrazac 2 - POTVRDA O ISPITIVANJU MUNICIJE I ELEMENATA MUNICIJE

PROPISI:

 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 21/2014 i 24/2014)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA RAVNOMERNI REGIONALNI RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 48/2013)
 • ODLUKA O UKIDANJU AGENCIJE ZA RAVNOMERNI REGIONALNI RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013 i 24/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "ADA CIGANLIJA" - 2010. ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2010, 57/2012, 10/2014 i 37/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012, 15/2013 i 20/2014)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU ZADUŽIVANJA GRADA ZRENJANINA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA (DUGOROČNO) KOD POSLOVNE BANKE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZRENJANINSKA OBJEDINJENA NAPLATA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "REZERVATI PRIRODE ZRENJANINA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 38/2013 - prečišćen tekst i 18/2014)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list opštine Zrenjanin", br. 21/2004 i "Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2008, 14/2010 - dr. odluka i 18/2014)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD OD 2014. DO 2020. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2013 i 18/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ZA 2013. GODINU - KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2014)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 19/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA ZRENJANINA, SA PRAVILNIKOM ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: USKRAĆIVANJE PRAVA NA RAD ZAPOSLENOM OD STRANE POSLODAVCA - Zakon o radu: član 111
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNE POSLEDICE PREUZIMANJA DUGA BEZ NAKNADE U ODNOSU NA STEČAJNU MASU - Zakon o stečaju: čl. 123 i 124
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN DUGA KOMPARATIVNIM METODOM PREKO TRŽIŠNOG KURSA DEVIZA NA DINARSKE ZAJMOVE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 11, 12 i 15
 • Privredni apelacioni sud: MERODAVNI PROPIS ZA REGULISANJE PRAVA I OBAVEZA ZAPOSLENIH NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: čl. 27 i 77
 • Privredni apelacioni sud: LIKVIDACIONI IZVEŠTAJ IZ KOGA PROIZILAZI DA IMOVINA DRUŠTVA NIJE DOVOLJNA ZA NAMIRENJE SVIH POVERILACA - Zakon o privrednim društvima: član 539
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRIMENA IZMENJENE ODREDBE ZAKONA KAO POVOLJNIJE ZA UČINIOCA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA - Krivični zakonik: član 112 stav 5
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PREDMET RADNJE KRIVIČNOG DELA IZDAVANJE ČEKA I KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA - Krivični zakonik: član 228 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OTVARANJE PROSTORIJE NEOVLAŠĆENO PRIBAVLJENIM KLJUČEM RADI STICANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI - Krivični zakonik: član 204 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI - Krivični zakonik: član 138 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ISLJUČENJE ODGOVORNOSTI OKRIVLJENOG ZA KRIVIČNO DELO NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU - Krivični zakonik: član 229a

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE SPORTSKI CENTRI, A KOJI PRIPADAJU JAVNOM SEKTORU (TIP KJS 7) - Zakon o porezima na imovinu: član 12 stav 1 tačka 1)
 • Uprava carina: LISTA DRŽAVA NA KOJE SE PRIMENJUJU RESTRIKTIVNE MERE (SANKCIJE) SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA NA IZVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME - Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene: član 21

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 27. JUN 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - LEKARSKA GREŠKA KAO RAZLOG PRAVNE ODGOVORNOSTI LEKARA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 • Stručni komentar - PARNIČNI TROŠKOVI: • Pravna regulativa, pojam instituta parničnih troškova, vrednost predmeta spora - uticaj na parnične troškove, prethodno snošenje parničnih troškova, naknada parničnih troškova, zahtev za naknadu parničnih troškova, odlučivanje o zahtevu za naknadu parničnih troškova, zatezna kamata na parnične troškove, sa primerima iz sudske prakse •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST USITNJAVANJA KATASTARSKE PARCELE OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO I OBAVEZA ZAPOSLENOG NA POVRATAK NA RAD NAKON UKIDANJA PRITVORA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - EFEKTI PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: • Transparentnost postupaka i povećanje broja ponuđača, značaj Portala javnih nabavki i kontrola postupaka javnih nabavki •
 • Pitanje i odgovor - OCENJIVANJE I ZAKLJUČIVANJE OCENE UČENIKU KOJI IMA VELIKI BROJ NEOPRAVDANIH IZOSTANAKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN ISPRAVKE MATERIJALNO ZNAČAJNIH GREŠAKA IZ PRETHODNOG PERIODA: • Greške otkrivene u finansijskim izveštajima za 2013. godinu •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POVODOM PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI POTPISAN PROTOKOL UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE: • Datum privremene primene Protokola je 1. avgust 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA UPLATU PRIMLJENE GOTOVINE - PAZARA NA RAČUN KOD BANKE KOD SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE

VESTI NA DAN 27. JUN 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: