Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac KA 3 - PREGLED SREDSTAVA OBEZBEĐENJA BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 • Obrazac KA 4 - IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE PO DUŽNICIMA
 • Obrazac KA 5 - IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ STRUKTURI KLASIFIKOVANE BILANSNE AKTIVE

PROPISI:

 • ZAKON O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014 - odluka US i 66/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013 i 24/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6613/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)
 • ODLUKA O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VOĐENJA KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA, SPROVOĐENJA RAZDVAJANJA RAČUNA PO DELATNOSTIMA I DOSTAVE PODATAKA I DOKUMENTACIJE ZA POTREBE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2010, 72/2013, 24/2014 i 65/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR-MAJ 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013 i 65/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, SADRŽINI I IZGLEDU LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA VRŠENJE NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009, 101/2012 i 65/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013 i 66/2014)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013 i 66/2014)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013 i 66/2014)
 • PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA RAD AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE, USLOVIMA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH, PROGRAMU, SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009, 100/2012 i 65/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014 i 66/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 i 65/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2011, 60/2014 i 65/2014 - ispr.)
 • TARIFA NAKNADA KOJU OD ORGANIZATORA, VLASNIKA, DRŽAOCA I ZAKUPCA PROSTORA U KOME JE ODRŽAN KONCERT, SABOR, MUZIČKI FESTIVAL I DRUGA MUZIČKA MANIFESTACIJA, MUZIČKO-PLESNO TAKMIČENJE, REVIJA NA LEDU, CIRKUSKA I ARTISTIČKA PRIREDBA I DRUGA MUZIČKO-ZABAVNA PRIREDBA, BALET, OPERA, OPERETA, MJUZIKL, POZORIŠNA PREDSTAVA I DRUGA MUZIČKO-SCENSKA PRIREDBA, NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU IZVOĐENJA MUZIČKIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 65/2014)
 • UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014)
 • UREDBA O NAČINU I USLOVIMA ODREĐIVANJA UJEDNAČENIH CENA PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU U USLOVIMA OTVARANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013 i 65/2014)
 • UREDBA O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 66/2014)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 i 65/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014 i 65/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014 i 65/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE - STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2014 i 65/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 27. JUNA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 65/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: DOSTAVLJANJE DOKAZA VAN ROČIŠTA U PROPISANOM ROKU U ODNOSU NA DAN ZA KOJI JE ZAKAZANO ROČIŠTE ZA GLAVNU RASPRAVU - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: NAMIRENJE RAZLUČNOG POVERIOCA PREDAJOM STVARI KOJA JE OPTEREĆENA RAZLUČNIM PRAVOM - Zakon o stečajnom postupku: član 38 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE BITNE POVREDE POSTUPKA U SLUČAJU KADA U PUNOMOĆJU NIJE NAVEDEN BROJ PREDMETA SPORA ZA KOJI JE IZDATO - Zakon o parničnom postupku: čl. 90 i 91
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN KAMATE NA POTRAŽIVANJE U EVRIMA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 17 stav 1 i član 277
 • Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA NA IME TAKSE ZA PODNESAK BEZ NAVOĐENJA IZNOSA TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 21
 • Privredni apelacioni sud: POVEĆANJE ZAHTEVA U POSTUPKU ZA UTVRĐENJE POTRAŽIVANJA TUŽIOCA KAO BIVŠEG RADNIKA STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 193
 • Privredni apelacioni sud: SNIŽENJE IZNOSA IZ TUŽBENOG ZAHTEVA U DELU KOJI JE POTREBAN ZA IZVOĐENJE DOKAZA - Zakon o parničnom postupku: član 152 stav 1 i član 199
 • Privredni apelacioni sud: UGOVARANJE KURSNIH RAZLIKA I PRAVO NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU U SLUČAJU DOCNJE U PLAĆANJU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 277 i 324
 • Privredni apelacioni sud: ZASTAREVANJE POTRAŽIVANJA NAKNADE ZA KOMUNALNE USLUGE IZVRŠENE PREDUZETNICIMA - Zakon o obligacionim odnosima: član 371

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE ZAPOSLENO U REPUBLICI ČEŠKOJ I KOJE JE ISTOVREMENO ZAKLJUČILO UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM U REPUBLICI SRBIJI - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 7
 • Uprava carina: USKLAĐENI IZNOS AKCIZE ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE - CIGARETE IZ UVOZA I CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLJI U PERIODU OD 1. JULA 2014. GODINE DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE - Zakon o akcizama: član 40a

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 01. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ANALIZA NOVIH ČLANOVA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014
 • Stručni komentar - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: • Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje kod promene prebivališta, pomoć i obuka osobama sa invaliditetom prilikom zapošljavanja •
 • Pitanje i odgovor - POKRETANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE POREZA NA IMOVINU
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK ZA PRINUDNU NAPLATU DUGA PREMA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU
 • Pitanje i odgovor - PROMENA OSNIVAČKOG AKTA ILI STATUTA DRUŠTVA U SLUČAJU REGISTROVANJA NOVIH AKCIONARA KOD CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI
 • Pitanje i odgovor - RAZLIKE U POSTUPANJU PORESKE POLICIJE I PORESKE INSPEKCIJE PRILIKOM TERENSKE KONTROLE PORESKIH OBVEZNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZRADA PERIODIČNOG (ŠESTOMESEČNOG) IZVEŠTAJA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (dopuna): • Zdravstvene ustanove dostavljaju periodični izveštaj u papirnom i elektronskom obliku - rok 10.7.2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENJENOG I DOPUNJENOG PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 i 104/2013
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 66/2014 • Pomeren rok kod mogućnosti davanja generalne saglasnosti za dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (rad na određeno vreme zbog povećanog obima posla, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i dr.) sa 30. juna na 31. oktobar 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU IZVEŠTAJA O STRUKTURI I VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE REPUBLIKE SRBIJE
 • Stručni komentar - RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - NAČIN I POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS KROZ ODGOVORE NA PITANJA: • Primena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o radu •
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PRAVA NARUČIOCA NA UGOVORNU KAZNU ZA KAŠNJENJE U ISPORUCI PREDMETA NABAVKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PDV TRETMAN PROMETA USLUGE IZNAJMLJIVANJA PUTNIČKOG AUMOBILA, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM PRAVNOM LICU ZA POTREBE PREDSTAVNIŠTVA TOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI
 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Jul / Avgust 2014. godine •
 • Stručni komentar - Indeksi industrijske proizvodnje u maju 2014. godine
 • Stručni komentar - Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji u prvom kvartalu 2014. godine
 • Stručni komentar - Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u maju 2014. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE IZ 1988. GODINE
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 30.6. do 6.7.2014. godine
 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Maj 2014. godine •

VESTI NA DAN 01. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: