Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - END USER CERTIFICATE EUC No A 00000
 • Obrazac - MEĐUNARODNI UVOZNI SERTIFIKAT ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU
 • Obrazac- EUC form 2 - IZJAVA O UPOTREBI KONTROLISANE ROBE U SOPSTVENOJ PROIZVODNJI

PROPISI:

 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "POLET" PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "STANDARD" ADA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA MERA RADI NESMETANOG FINANSIRANJA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE, ODRŽAVANJA I ZAŠTITE DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • PRAVILNIK O OBRAZOVANJU ODELJENJA DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "DUNAVSKI PARK" ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2014)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2013, 119/2013, 64/2014 i 73/2014)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2012 i 28/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2014)
 • UPUTSTVO O UPOTREBI RAČUNARA U MREŽNOM OKRUŽENJU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2014)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U STAMBENIM JEDINICAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU GRADA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2014)
 • ZAKLJUČAK O PLANU LOKACIJA HALO GOVORNICA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADU POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA UŽICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 24/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: BITNE OKOLNOSTI ZA DONOŠENJE ODLUKE O PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršnom postupku: čl. 299 i 302
 • Viši sud u Požarevcu: IZNOŠENJE VREDNOSNIH STAVOVA U POGLEDU ZAKONSKE NORME I NOVČANO KAŽNJAVANJE STRANKE - Zakon o parničnom postupku: član 104
 • Viši sud u Požarevcu: NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE OD STRANE PRAVNO NEUKOG LICA KAO PODNOSIOCA ŽALBE - Zakon o parničnom postupku: član 104
 • Viši sud u Požarevcu: ODBIJANJE POVERIOCA DA PRIMI ISPUNJENJE OD STRANE DUŽNIKA KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANJE PRIJEMA NOVCA U SUDSKI DEPOZIT - Zakon o vanparničnom postupku: čl. 30 i 211
 • Viši sud u Požarevcu: PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE BRISOVNE TUŽBE - Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima: član 106e
 • Viši sud u Požarevcu: SASTAV SUDA ZA DONOŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOJ MERI - Zakon o parničnom postupku: član 35 stav 3
 • Viši sud u Požarevcu: USLOVI ZA NOVČANO KAŽNJAVANJE STRANKE U PARNIČNOM POSTUPKU ZBOG VREĐANJA SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 104 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PDV NADOKNADU I DOKAZI KOJIMA SE DOKAZUJE STATUS POLJOPRIVREDNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 34
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU KOŽE I RUKU KOJA SE, IZMEĐU OSTALOG, SMATRAJU MATERIJALOM ZA DIJALIZU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE (EVIDENTIRANJE) RADNIH MESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem: čl. 9 i 10
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: URAČUNAVANJE POSEBNOG STAŽA PO OSNOVU ROĐENJA TREĆEG DETETA PRILIKOM OBRAČUNA VISINE PENZIJE - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: čl. 44 i 60

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 18. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPANJE I SARADNJA PORESKE POLICIJE I PORESKE INSPEKCIJE U CILJU OTKRIVANJA PORESKIH KRIVIČNIH DELA: • Problemi koji se javljaju u praksi i moguća postupanja za njihovo prevazilaženje •
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON ISTEKA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME I OZNAČAVANJE DATUMA U DISPOZITIVU REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
 • Pitanje i odgovor - OTKAZ UGOVORA O RADU NAKON MESEC DANA PROBNOG RADA
 • Pitanje i odgovor - RASPODELA SREDSTAVA NA TERET DOBITI ZAPOSLENIMA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 17.7.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA POSTAVLJENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE KOJU JE OSNOVALA LOKALNA SAMOUPRAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 14.7.2014. godine
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE: • Jul 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Jul 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA PORESKOG BILANSA OD STRANE PAUŠALNO OPOREZOVANOG PREDUZETNIKA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PREDUZETNIKA KOJI SE BAVI PRODAJOM POLOVNE GARDEROBE DA PRILIKOM NABAVKE ROBE OD FIZIČKOG LICA PLAĆA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 73/2014: • U skladu sa Protokolom kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU, koji je potpisan 24.6.2014. godine u Briselu, izvršena je promena preferencijalnih stopa carine za određene poljoprivredne i prehrambene proizvode i ribe •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST NAPLATE IZ INOSTRANSTVA NA IME NAKNADE TROŠKOVA USLUGE MARKETINGA

VESTI NA DAN 18. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: