Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DOSIJE O HEMIKALIJI
 • DOSIJE O HEMIKALIJI KOJA JE VEĆ UPISANA U REGISTAR
 • DOSIJE O HEMIKALIJI ZA SUPSTANCU KOJA IZAZIVA ZABRINUTOST, ODNOSNO SMEŠU KOJA SADRŽI TU SUPSTANCU
 • SPISAK TRGOVAČKIH IMENA I DODACI ZA GRUPE HEMIKALIJA

PROPISI:

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 13. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 52/11 I 55/13) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA - ADN 2015 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽANJU BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA OPERATIVNO KORIŠĆENJE LUKA, ODNOSNO PRISTANIŠTA KAO DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014 i 35/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2016. GODINI ZA JAVNE USLUGE KOJE PRUŽA ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE BERZE, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011, 44/2012 i 35/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNOJ SADRŽINI PLANA I PROGRAMA ZA OBAVLJANJE LUČKE DELATNOSTI I STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA INVESTICIJU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2013 i 35/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA REGISTRA INŽENJERA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014 i 35/2015)
 • STRATEGIJA ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIK ZA ARMIRANJE BETONA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje)
 • ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • KRITERIJUMI I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2007) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ŠAFARIKOVOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "JOŽEF ATILA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU I IZBEGLICA, NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2014 i 13/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA MOTOCIKLE U TAKOVSKOJ ULICI U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MARKA MILJANOVA KOD K. BR. 4 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MILETE JAKŠIĆA KOD K. BR. 11 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA U ULICI JOSIFA RUNJANINA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 9/2015 - ispr. i 13/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: čl. 177 i 191
 • Vrhovni kasacioni sud: SUKOB NADLEŽNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 23 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: POVOLJNIJE UTVRĐIVANJE VISINE OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA KULTURE - Zakon o radu: član 119 stav 1 tačka 1)
 • Uprava carina: CENE ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 15. NEDELJU 2015. GODINE - Carinski zakon: član 45

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 21. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAJČEŠĆI PROPUSTI I ODGOVORI NA SPORNA PITANJA U PRAKSI PRIVREDNOG SUDA U POSTUPKU IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA
 • Pitanje i odgovor - POKRIĆE GUBITAKA DRUŠTVA STICAOCA U STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA
 • Pitanje i odgovor - RASPOLAGANJE OD STRANE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PODACIMA O LIČNOSTI KOJI SU UZETI OD VLASNIKA/KORISNIKA ODNETIH VOZILA PRILIKOM NJIHOVOG PREUZIMANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE POKRETNIH STVARI - SEKUNDARNIH SIROVINA I UGOVOR O SUKCESIVNOJ PRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI I NAČIN SKRAĆIVANJA ROKOVA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU U KOME JE OBJAVLJENO PRETHODNO OBAVEŠTENJE
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIJAVLJIVANJE NASTANKA PORESKE OBAVEZE U TOKU 2015. GODINE, ZBOG KOGA SE MENJA IZNOS UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA TU GODINU
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 021 •
 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRAZACA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 20.4. do 26.4.2015. godine
 • Pitanje i odgovor - PLAĆANJE NEREZIDENTA PO OSNOVU REFUNDACIJE NJEGOVIH TROŠKOVA U REPUBLICI KOJE JE PLATILO DOMAĆE PRIVREDNO DRUŠTVO
 • Pitanje i odgovor - UVOZ I OTPREMANJE DOBARA U SLOBODNE CARINSKE PRODAVNICE OTVORENE NA VAZDUHOPLOVNIM PRISTANIŠTIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PROGRAM MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2015. GODINU
 • Pitanje i odgovor - PRODAJA PIĆA U LOKALU KOJI SE NALAZI "U PRIPREMI"

VESTI NA DAN 21. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: