Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA - za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA - za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA KOJI OBEZBEĐUJE RESURSE PRELAZNIM SNAGAMA UJEDINJENIH NACIJA U LIBANU (UNIFIL) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O UZAJAMNOM ZASTUPANJU U PRUŽANJU KONZULARNE ZAŠTITE I USLUGA U TREĆIM ZEMLJAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH/SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE POLICIJSKE KANCELARIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA (UNAPREĐENJE OBJEKATA PRAVOSUDNIH ORGANA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI GEOLOGIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2014)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OSIGURANIKA - SLEPOG LICA NA NAKNADU ZA NABAVKU SPECIJALNIH POMAGALA ZA ČITANJE I PISANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA I PREDLAGANJE MERA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA SIROVOG MLEKA` ("Sl. glasnik RS", br. 69/2014)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINA OPŠTINA PODUJEVO, ĐAKOVICA, SUVA REKA, DEČANI, PRIZREN, UROŠEVAC I KLINA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2010)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRAZOVNO-ODGOJNIH USTANOVA KOJE SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OBRAZOVANJE PRIPADNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012, 20/2013 i 69/2014)
 • SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O RECIPROČNOM DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NAMENJENIH SMEŠTAJU DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • SPORAZUM O DONACIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE JAPANA U IZNOSU OD 500 MILIONA JENA ZA NABAVKU 300 HIBRIDNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJA CRNE GORE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONITOST ISKAZA OSUMNJIČENOG DATOG ORGANU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U PRISUSTVU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 226 stav 9
 • Vrhovni kasacioni sud: SHODNA PRIMENA ODREDBI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU U POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 4 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: PROCENA INTENZITETA SILE I INTENZITETA OTPORA KOD KRIVIČNOG DELA SILOVANJE - Krivični zakonik: član 178
 • Vrhovni kasacioni sud: OCENA ZAKONITOSTI ISKAZA OSUMNJIČENOG DATOG ORGANU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 226 stav 9
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM ODLUČIVANJA O PUŠTANJU NA USLOVNI OTPUST - Zakonik o krivičnom postupku: član 37 stav 1 tačka 4) i član 38 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST SHODNE PRIMENE ODREDBE O PRETPOSTAVCI NEVINOSTI U POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 3 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA ZBOG ODLUČIVANJA O ŽALBI PRE ISTEKA ROKA ZA ODGOVOR NA ŽALBU - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 2 i član 373
 • Apelacioni sud u Beogradu: OKONČANJE UPRAVNOG POSTUPKA U KOME JE UTVRĐENO PRAVO KORIŠĆENJA NA NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI - Zakon o planiranju i izgradnji: član 84
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO UDRUŽENJA OSIGURAVAČA DA OTKUPLJUJE POTRAŽIVANJA KOJA SU PRAVNOSNAŽNO UTVRĐENA U STEČAJNOM POSTUPKU - Zakon o osiguranju imovine i lica: član 143
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTEVA PREMA TUŽENOM KAO STRANCI U POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 217 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO KUPCA PRVOG STANA NA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA ZA ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KOJI JE PREMINUO NAKON OVERE UGOVORA O KUPOPRODAJI TOG STANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Uprava carina: OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE POLAGANJA GARANCIJE U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA - Carinski zakon: član 115

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVNA PRIRODA NAKNADE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE NJENE VISINE
 • Pitanje i odgovor - KNJIŽNO ODOBRENJE KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA U POSTUPKU IZVRŠENJA
 • Pitanje i odgovor - NAKNADA ŠTETE ZBOG ONEMOGUĆAVANJA KORIŠĆENJA VOZILA KAO PREDMETA LIZINGA OD STRANE DAVAOCA LIZINGA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED NORMI ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJE SU U ODNOSU NA OSNOVNI TEKST ZAKONA NAKNADNO USAGLAŠENE/ TUMAČENE: • Usaglašavanje sa Zakonom o ministarstvima i Autentično tumačenje odredbe člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima •
 • Pitanje i odgovor - PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE U ŠKOLI ODLUČIVANJE PO PRIGOVORU NA ODLUKU O IZBORU KANDITATA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TROŠKOVA POZAJMLJIVANJA: • Primena MRS 23 •
 • Pitanje i odgovor - RAČUNANJE MINULOG RADA U SLUČAJU OSTVARIVANJA POSEBNOG STAŽA OSIGURANJA PO OSNOVU UČEŠĆA U RATU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 7.7. do 13.7.2014. godine
 • Pitanje i odgovor - UVOZ ROBE KOJA JE PREDMET FINANSIJSKOG LIZINGA I POSTUPAK IZMENE PODATAKA U CARINSKOJ DEKLARACIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Jun 2014. godine •

VESTI NA DAN 08. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: