Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac EN - EVIDENCIJA O NAPOJNICAMA
 • Obrazac MON 1 - MESEČNI OBRAČUN NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICI KOJE UČESNICI IGRAJU JEDAN PROTIV DRUGOG
 • Obrazac ZMON - ZBIRNI MESEČNI OBRAČUN NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICI

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 19. SEPTEMBRA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS JP INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČOKA ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA UGOSTITELJSKOG PREDUZEĆA "VRANJE" IZ VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA I O NAČINU PREGLEDA I OBELEŽAVANJA POSUDA KOLA CISTERNE KOJE SE KORISTE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • PRAVILNIK O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011 i 101/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2010 i 101/2014)
 • PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PREKO JAVNIH MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOM ODELU FITOSANITARNOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2010, 84/2011 i 101/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "PROMUKLICA" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014)
 • POKAZATELJ PADA POTROŠAČKIH CENA U JULU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 67/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014 i 67/2014)
 • PROGRAM OZELENJAVANJA DVORIŠTA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA U CILJU SMANJENJA NIVOA BUKE I AEROZAGAĐENJA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Niša", br. 75/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEISPUNJENJE UGOVORNE OBAVEZE PRIBAVLJANJA UPOTREBNE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRAĐENU STAMBENU ZGRADU - Zakon o obligacionim odnosima: član 17 stav 1 i član 262
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE PRAVA STRANKE NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA ZA SASTAV PODNESKA KOJI JE PREDAT NA ROČIŠTU - Zakon o parničnom postupku: član 150 stav 1
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODGOVORNOST BANKE ZA NAKNADU ŠTETE KLIJENTU KOJI JE POVREĐEN PRILIKOM IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVO - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 173, 174, 192 i 205
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA NAKNADU ŠTETE OD POŽARA ZBOG PROPUSTA VATROGASNE SLUŽBE - Zakon o obligacionim odnosima: član 172 stav 1
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA DOSUĐENI IZNOS PARNIČNIH TROŠKOVA - Zakon o obligacionim odnosima: član 277
 • Viši sud u Valjevu: IRELEVANTNOST MOGUĆNOSTI POPRAVKE STVARI ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI - Krivični zakonik: član 212 stav 1
 • Viši sud u Valjevu: ISPUNJENOST USLOVA ZA ODBACIVANJE OPTUŽNOG PREDLOGA PREMA OKRIVLJENOM ZA KRIVIČNO DELO SITNA KRAĐA, UTAJA I PREVARA - Zakonik o krivičnom postupku: član 416 stav 1 tačka 2) i član 438 stav 2 tačka 2)
 • Viši sud u Valjevu: NEISPUNJENOST USLOVA ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA PO MOLBI OSUĐENOG - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 48 stav 1 tačka 1)
 • Viši sud u Valjevu: NERAZUMLJIVOST IZREKE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE DONETE U POSTUPKU KOJI JE VOĐEN ZA KRIVIČNO DELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 423 i član 438 stav 2 tačka 2)
 • Viši sud u Valjevu: POKRETANJE POSTUPKA ZA KRIVIČNO DELO NAVOĐENJE NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA - Krivični zakonik: član 358 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN POPUSTA I DRUGIH UMANJENJA CENE PRILIKOM UTVRĐIVANJA OSNOVICE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET I UVOZ TEMPERA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 23. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O ZAŠTITI KONKURENCIJE NA JAVNA PREDUZEĆA
 • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA NA IZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 • Pitanje i odgovor - OSPORAVANJE USVOJENOG PLANA REORGANIZACIJE KOJI JE IZGLASAN U STEČAJNOM POSTUPKU
 • Pitanje i odgovor - PARNIČNI POSTUPAK RADI UTVRĐIVANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI STEČAJNOG DUŽNIKA NAD KOJIM JE ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - EVIDENCIJA I POSTUPANJE SA JAVNOM SVOJINOM PREMA POSEBNIM NOVIM UREDBAMA
 • Pitanje i odgovor - RADNI STATUS ZAPOSLENOG NA ODREĐENO VREME KOJI JE DRUGI PUT IZABRAN ZA DIREKTORA USTANOVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU DELATNOST
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE KOJI JAVNI BELEŽNICI I IZVRŠITELJI OSTVARE OD 1.10.2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DUŽNIK, DEKLARANT I ZASTUPNIK U CARINSKOM POSTUPKU
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 22.9. do 28.9.2014. godine
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA KADA NIJE MOGUĆE UNAPRED PRECIZIRATI VREDNOST USLUGE POPRAVKE ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA O PROMENI U ZNAČAJNIM UČEŠĆIMA ZA JAVNA DRUŠTVA, FIZIČKA I PRAVNA LICA: • Komisija je propisala formu obrasca za dostavljanje obaveštenja O-ZU koji se dostavlja Komisiji u papirnom i elektronskom obliku u najkraćem mogućem roku, a ne kasnije od isteka četiri dana trgovanja •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - DISCIPLINSKA I KRIVIČNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH ZBOG NEPRIMENJIVANJA I NESPROVOĐENJA PROPISANIH MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD: • Primeri prekršajnih postupaka koji su se vodili protiv zaposlenih u periodu 2009. do 2011. godine •
 • Pitanje i odgovor - UGOVOR O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆOJ RADINOSTI I PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

VESTI NA DAN 23. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: