Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac DDR - IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA
 • Obrazac DEV - DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE
 • Obrazac UKD - IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA

PROPISI:

 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn. i 33/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 33/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU LINIJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 17, ŽELEZNIČKA STANICA - "BIG" ŠOPING CENTAR ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA USLUGA JKP "ČISTOĆA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 22/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2012 i 22/2014)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JP "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" - KRALJEVO ("Sl. list grada Kraljeva", br. 31/2013 i 15/2014 - Aneks I)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2013 - prečišćen tekst i 15/2014)
 • ODLUKA O PRAVU NA JEDNOKRATNU FINANSIJSKU PODRŠKU MLADIM TALENTIMA SA TERITORIJE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU MUZEJA U SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA U SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OD POLJSKE ŠTETE NA PODRUČJU GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2014 i 5/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UGRADNJU TEHNIČKIH SREDSTAVA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA NA PUTU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O REDOVNOM, PERIODIČNOM I URGENTNOM ODRŽAVANJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE SLUŽBENOG LISTA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2014)
 • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH VOZILA KROZ GRAD SREMSKU MITROVICU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2014)
 • STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA 2014 - 2020. ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU RIĐIĆ I DR. PROTIV SRBIJE (predstavke br. 53736/08, 53737/08, 14271/11, 17124/11, 24452/11 i 36515/1124291/08) - PITANJE ISCRPLJIVANJA UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA U SLUČAJU NEOBRAĆANJA PODNOSILACA USTAVNOM SUDU SA ZAHTEVOM ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEBLAGOVREMENOG NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda:član 35 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LAKATOŠ I DR. PROTIV SRBIJE (predstavka br. 3363/08) - PRAVO NA SLOBODU I BEZBEDNOST - RAZUMNOST DUŽINE PRITVORA PRE SUĐENJA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 5 stav 3
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ISAKOVIĆ VIDOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 41694/07) - POZITIVNE OBAVEZE DRŽAVE U VEZI SA VOĐENJEM KRIVIČNOG POSTUPKA U KONTEKSTU POŠTOVANJA PRAVA NA PORODIČNI ŽIVOT - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 8
 • Apelacioni sud u Beogradu: DEJSTVO PRAVNOSNAŽNE I IZVRŠNE PRESUDE KOJOM JE UTVRĐENA OBAVEZA RODITELJA DA DOPRINOSI IZDRŽAVANJU DETETA - Porodični zakon: čl. 6, 8 i 164
 • Apelacioni sud u Beogradu: DISKRECIONA OCENA SUDA O SPOSOBNOSTI DETETA DA FORMIRA SVOJE MIŠJENJE U SPORU ZA VRŠENJE ODNOSNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: čl. 65 i 266
 • Apelacioni sud u Beogradu: ELEMENTI ZA PROCENU NAJBOLJEG INTERESA DETETA KAO PRAVNOG STANDARDA PRI ODLUČIVANJU O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: član 270
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA ODLUKE O LIŠENJU RODITELJSKOG PRAVA NA OSNOVU NALAZA I MIŠLJENJA ORGANA STARATELJSTVA KOJI JE PODNEO TUŽBU - Porodični zakon: član 270
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE PRAVA NEREIZABRANOG SUDIJE NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE PO OSNOVU POVREDE ČASTI I UGLEDA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 172 i 200
 • Apelacioni sud u Beogradu: NESPOSOBNOST RODITELJA ZA VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA U PUNOM KAPACITETU - Porodični zakon: član 82
 • Apelacioni sud u Beogradu: OSLOBAĐANJE POSLODAVCA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG SMRTI ZAPOSLENOG NA RADU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI KOJU JE PROUZROKOVAO SLUŽBENIM VOZILOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 177 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVILNO OZNAČAVANJE TUŽENOG U SPORU RADI UTVRĐIVANJA PRAVA DETETA DA ODRŽAVA LIČNE ODNOSE SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI - Porodični zakon: član 61 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE NA REGRES PREMA POSLODAVCU U SLUČAJU POVREDE ZAPOSLENOG NA RADU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 22
 • Apelacioni sud u Beogradu: RELEVANTNE ČINJENICE KOJE NISU NAVEDENE NA PRIPREMNOM ROČIŠTU I KOJE NE SADRŽI TUŽBA NITI ODGOVOR NA TUŽBU - Zakon o parničnom postupku: član 314
 • Apelacioni sud u Beogradu: SVRHA ODREĐIVANJA MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI - Porodični zakon: član 198
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAHTEV TUŽENOG DA SUD O PROTIVTUŽBI ODLUČUJE NAKON OKONČANJA SPORA PO TUŽBI NA ODREĐENI NAČIN - Zakon o parničnom postupku: član 192

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: GRADSKA UPRAVA SE SMATRA PORESKIM OBVEZNIKOM ZA PROMET DOBARA TRAJNO ODUZETIH NA OSNOVU PRESUDA PREKRŠAJNOG SUDA I PROMET DOBARA ODUZETIH U UPRAVNOM POSTUPKU REŠENJEM KOMUNALNOG INSPEKTORA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 9, 18 i 25
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: NADLEŽNOST FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA RAČUNANJE STAŽA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 52
 • Uprava carina: IZMENA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 64/2014 - Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka: član 4 stav 1 tačka 1)
 • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA CI KELEBIJA ZA IZVOZ ULJANE REPICE U PERIODU OD 16.6.2014. DO 16.12.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: čl. 66 i 67

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU: • Uslovi za izdavanje licenci, troškovi i odgovarajući obrasci propisani Pravilnikom o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - "Sl. glasnik RS", br. 112/2013 i 57/2014 •
 • Pitanje i odgovor - DOZVOLJENI NIVO BUKE U BAŠTI KAFIĆA KOJI SE NALAZI U STAMBENOM PODRUČJU
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE IZVRŠENOG PROMETA NA VELIKO PRAVNIM LICIMA OD STRANE TRGOVINSKOG FORMATA CASH&CARRY
 • Pitanje i odgovor - POTRAŽIVANJA KOJE SE NE MOGU ZAPLENITI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I PORESKI TRETMAN ISPLATE SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOJ U USTANOVI OBRAZOVANJA U SLUČAJU BOLOVANJA DUŽEG OD TRI MESECA ZBOG ODRŽAVANJA TRUDNOĆE: • Primena člana 28. stav 1. tačka 3) Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika •
 • Pitanje i odgovor - ISPLATA NADOKNADE NASTAVNOM OSOBLJU U USTANOVI OBRAZOVANJA - IZ SREDSTAVA RODITELJA ZA DODATNU BRIGU O DECI NA EKSKURZIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN PRIHODA OSTVARENIH PRODAJOM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ANGAŽOVANJA DIREKTORA BEZ IKAKVOG PLAĆANJA NAKNADE I BEZ OBAVEZE DA SE PLAĆAJU DOPRINOSI I POREZI PO TOM OSNOVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DEPOZITNI POSLOVI REZIDENATA U INOSTRANSTVU: • Obveznici izveštavanja su dužni da Izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima dostavljaju isključivo elektronskim putem Narodnoj banci Srbije tromesečno - za drugi kvartal 2014. godine do 10. jula 2014. godine •

VESTI NA DAN 09. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: