Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - BILANS STANJA - za društva za upravljanje investicionim fondovima
 • Obrazac 2 - BILANS USPEHA - za društva za upravljanje investicionim fondovima
 • Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU - za društva za upravljanje investicionim fondovima

PROPISI:

 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "SUBOTIČKA PEŠČARA" ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "SELEVENJSKE PUSTARE" ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE STOGODIŠNJICE PRVOG SVETSKOG RATA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013 i 70/2014)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2015. GODINOM HUMANOSTI I OBNOVE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "SUBOTIČKA PEŠČARA" ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "LUDAŠKO JEZERO" ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SELEVENJSKE PUSTARE" ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • UREDBA O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • UREDBA O POKLONIMA KOJI OSTAJU U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • UREDBA O SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE ORGANI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014)
 • UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013 i 70/2014)
 • ODLUKA O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 101/2012, 96/2013 i 44/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 44/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NA TUŽBU PODNOSIOCA PRIJAVE ZA PRIZNANJE ŽIGA - Zakon o žigovima: član 73
 • Privredni apelacioni sud: POZIVANJE SVEDOKA RADI SASLUŠANJA I PRIMENA KAZNENIH MERA- Zakon o parničnom postupku: član 253 stav 1
 • Viši sud u Beogradu: PRAVILNOST PODNETOG PREDLOGA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 169
 • Viši sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST ODBACIVANJA DOZVOLJENOG I UREDNOG PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 110 i 113
 • Viši sud u Beogradu: IZDAVANJE UVERENJA PROPISANE SADRŽINE U SKLADU S NALOGOM SUDA RADI ODLUČIVANJA O PREDLOGU ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 168
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONITO STEČENI PRIHODI ILI PREDMETI PORESKOG OBVEZNIKA KAO OBJEKT RADNJE KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA - Krivični zakonik: član 229
 • Apelacioni sud u Beogradu: PODNOŠENJE DISCIPLINSKE ILI DRUGE PRIJAVE SA NEISTINITIM SADRŽAJEM KOJA SE NE ODNOSI NA KRIVIČNO DELO LAŽNO PRIJAVLJIVANJE - Krivični zakonik: član 334
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO OVLAŠĆENJA DRUGOSTEPENOG SUDA ZA ISPITIVANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRVOSTEPENE OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 451
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE OVLAŠĆENJA JAVNOG TUŽIOCA DA DOPUNI ŽALBU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 450 stav 5

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA DAVANJA NA KORIŠĆENJE SOFTVERA (SOFTVERSKIH LICENCI) KOJI STRANO LICE VRŠI DOMAĆEM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: PRAVO OBVEZNIKA PDV DA PDV OBRAČUNAT ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJE NABAVLJA U CILJU UREĐENJA PROSTORA U KRUGU POSLOVNOG OBJEKTA, ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
 • Uprava carina: UVOZ UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA U SLUČAJU KADA POSTOJI PODATAK O ISPUNJENOSTI USLOVA PROPISANIH NORMOM EURO 3 - Pravilnik o ispitivanju vozila: član 17a

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 11. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INTERESANTNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA KORIŠĆENJE STANOVA U SVOJINI GRAĐANA PO OSNOVU STANARSKOG PRAVA: • Isplata zakupnine, prelazak stanarskog prava na člana porodice zakupca i ugovor o zakupu •
 • Pitanje i odgovor - IZVOĐENJE DOKAZA U PARNIČNOM POSTUPKU RADI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE SASLUŠANJEM JAVNOG TUŽIOCA I SUDIJE KOJI SU UČESTVOVALI I ODLUČIVALI U KRIVIČNOM POSTUPKU
 • Pitanje i odgovor - PROMENA ČINJENIČNOG OPISA KRIVIČNOG DELA OD STRANE JAVNOG TUŽILAŠTVA BEZ PROMENE PRAVNE KVALIFIKACIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UGOVOR O IZVOĐENJU NASTAVE U OBRAZOVANJU - PRAVNI OSNOV I PORESKI TRETMAN OD 1.8.2014. GODINE SA UPOREDNIM PRIMEROM OBRAČUNA I KNJIŽENJEM
 • Pitanje i odgovor - UPIS U SREDNJU ŠKOLU UČENIKA KOJI SU ZAVRŠILI CELOKUPNO OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ILI POSLEDNJA DVA RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U INOSTRANSTVU ILI U STRANOJ USTANOVI U REPUBLICI SRBIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU I KATALOGA VRSTE PRIHODA - "Sl. glasnik RS", br. 66/2014
 • Stručni komentar - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 10.7.2014. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PRENOSA DUGOVANJA NASTALOG PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU NA REZIDENTA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE REZIDENTA U POGLEDU IZVEŠTAVANJA NBS O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM PO OSNOVU IZLAZNE FAKTURE ZA PRUŽENE USLUGE INO-PARTNERU

VESTI NA DAN 11. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: