Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. AVGUST 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA KALIBRAŽE IZ VAZDUHA
 • Obrazac - ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA KALIBRAŽE IZ VAZDUHA

PROPISI:

 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2014, 11/2014, 30/2014, 35/2014 i 41/2014)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2014, 32/2014 i 41/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IMPLEMENTACIJA ERP REŠENJA" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2013, 5/2014 i 41/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI NARODNOG FRONTA KOD K. BR. 56 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI SELJAČKIH BUNA KOD K. BR. 11 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2014 i 41/2014)
 • REŠENJE O ZAŠTITI JAVNE POVRŠINE NA UGLU ULICA HAJDUK VELJKOVE I NOVOSADSKOG SAJMA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 41/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014)
 • ODLUKA O MREŽI USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014)
 • ODLUKA O POSTUPANJU SA PRINUDNO UKLONJENIM VOZILIMA, STVARIMA I DRUGIM PREDMETIMA ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA USTANOVLJENJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU IZBORA ELEKTRONSKIH MEDIJA ZA POTREBE JAVNOG INFORMISANJA OD ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Niša", br. 63/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA POTREBE JAVNOG INFORMISANJA OD ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Niša", br. 63/2014)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN I NAČIN OBRAČUNA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 17/2014 - dr. odluka)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA ZA ODLUČIVANJE O OTUĐENJU ILI DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 17/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 26/2009 - prečišćen tekst i 17/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: USLOVI ZA OSNOVANOST PRIGOVORA PRAVNOSNAŽNO PRESUĐENE STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 316
 • Viši sud u Beogradu: UKIDANJE SVOG RANIJE DONETOG REŠENJA OD STRANE PRVOSTEPENOG SUDA NOVIM REŠENJEM - Zakon o vanparničnom postupku: član 21
 • Viši sud u Beogradu: ODGOVORNOST GRADA BEOGRADA ZA ŠTETU OD UJEDA PSA LUTALICE NA TERITORIJI GRADA - Zakon o komunalnim delatnostima: član 2
 • Viši sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST POTRAŽIVANJA ZATEZNE KAMATE NA DOSUĐENE TROŠKOVE POSTUPKA U POSEBNOJ PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 153
 • Upravni sud: USLOVI ZA STICANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 13
 • Upravni sud: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA KAD JE DOBAVLJAČU PORESKOG OBVEZNIKA ODUZET PIB - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 42 stav 3
 • Upravni sud: ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA OTPUŠTANJEM ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 175 tačka 7) i član 271
 • Upravni sud: OBAVEZA PLAĆANJA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE SAMO ZA ISTAKNUTU FIRMU - Zakon o finansiranju lokalne samouprave: član 15 stav 1 tačka 1) i član 16 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA ZA OSLOBAĐANJE OBVEZNIKA OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NAIMOVINU ZA OBJEKAT KOJI JE PORESKI OBVEZNIK PRIBAVIO I FAKTIČKI GA NIKAD NIJE KORISTIO - Zakon o porezima na imovinu: član 10
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA POKLON DONIRANIH NOVČANIH SREDSTAVA UDRUŽENJU U HUMANITARNE SVRHE - Zakon o porezima na imovinu: član 14

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. AVGUST 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PODZAKONSKIH AKATA DONETIH PO OSNOVU ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: • Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti •
 • Pitanje i odgovor - ODGOVORNOST DRUGOG PRENOSIOCA OGLASNE PORUKE ZBOG SADRŽINE OGLASNE PORUKE KOJU PRENOSI
 • Pitanje i odgovor - ODREĐIVANJE VISINE UDELA NOVOG ČLANA DRUŠTVA KOJI JE UDEO STEKAO KONVERZIJOM POTRAŽIVANJA
 • Pitanje i odgovor - POVRAĆAJ NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVO OSNIVAČA NAKON LIKVIDACIJE DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - PRAVO JEMCA DA IZNOS DUGA KOJI JE ISPLATIO NAPLATI OD GLAVNOG DUŽNIKA PO OSNOVU REGRESA
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA ODREDBI ZAKONA O RADU NA UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME KOJI JE ZAKLJUČEN PRE 29.7.2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE FAKTURA NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA POTREBE ŠKOLA I OBDANIŠTA OD STRANE ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZMENJENE STOPE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 1. AVGUSTA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE MOTOCIKALA I BICIKALA PREMA CARINSKOJ TARIFI
 • Pitanje i odgovor - KONAČNO CARINJENJE PRIVREMENO UVEZENE ROBE SA POTPUNIM I SA DELIMIČNIM OSLOBOĐENJEM OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA - POPUNJAVANJE RUBRIKE 44 JCI
 • Pitanje i odgovor - SVRSTAVANJE DALJINSKIH UPRAVLJAČA PREMA CARINSKOJ TARIFI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - ROK U KOME PRUŽALAC USLUGE BRZOG TRANSFERA NOVCA IMA OBAVEZU DA UČINI TRANSFER RASPOLOŽIVIM PRIMAOCU

VESTI NA DAN 04. AVGUST 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: