Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. AVGUST 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac RS-83 - DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZACIJE ZA PROJEKTOVANJE
 • Obrazac RS-90 - POTVRDA O TIPU
 • Obrazac RS-91 - DODATNA POTVRDA O TIPU

PROPISI:

 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014`)
 • UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013 i 80/2014)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 80/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014 i 39/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012, 22/2013, 58/2013 i 38/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ISPITIVANJE POSTOJANJA ZLOUPOTREBE KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA PRAĆENJE, SUZBIJANJE I UNIŠTAVANJE AMBROZIJE - AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA I DRUGIH ALERGENIH BILJAKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE SA OPISOM POZICIJA I JEDINIČNIM CENAMA ("Sl. list grada Niša", br. 52/2014)
 • PRAVILNIK O IZBORU KORISNIKA MESTA ZA OGLAŠAVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 52/2014)
 • PRAVILNIK O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 73/2010, 10/2013 i 52/2014)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014, 4/2014 i 25/2014)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 12/2014 - prečišćen tekst i 25/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA ODREĐIVANJA MRTVOZORNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014 i 25/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NAKON REGULATORNE REFORME U GRADSKIM UPRAVAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/2014)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2010, 2/2011, 16/2012, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka i 5/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2014)
 • PRAVILNIK O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I SPROVOĐENJU PRINCIPA ANALIZE EFEKATA PROPISA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 24/2013 i 26/2014)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 28/2014)
 • PRAVILNIK O UVOĐENJU PROCEDURE ZA PLAĆANJE RAČUNA U GRADSKOJ UPRAVI UŽICE ("Sl. list grada Užica", br. 15/2014 i 27/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA REZERVACIJE SREDSTAVA U REŠENJU O GLAVNOJ DEOBI - Zakon o stečaju: čl. 7 i 140
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN KAMATE ZA KAŠNJENJE U PLAĆANJU NAKNADA KOJE PREDSTAVLJAJU JAVNE PRIHODE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 75
 • Privredni apelacioni sud: OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA RADIO-TELEVIZIJSKE PRETPLATE - Zakon o radiodifuziji: član 81
 • Privredni apelacioni sud: POSLEDICE RASPOLAGANJA SUPROTNOG OPŠTEM AKTU PRAVNOG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 22 i 117
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NA NAKNADU KORISTI OD NEZAKONITOG I NESAVESNOG KORISNIKA TUĐE STVARI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 38 i 39
 • Privredni apelacioni sud: PREKID ROKA ZASTARELOSTI PRIZNANJEM DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 387
 • Privredni apelacioni sud: PRESTANAK PRAVA NARUČIOCA DA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEDOSTATKA RADOVA OD POSLENIKA ZAHTEVA SUDSKIM PUTEM - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 616 i 617
 • Privredni apelacioni sud: UTICAJ FAKTURE KAO JEDNOSTRANE ISPRAVE NA PUNOVAŽNOST PRAVNOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 12, 13, 15 i 103
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA TELEVIZIJSKE PRETPLATE - Zakon o obligacionim odnosima: član 378

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OPOREZIVANJA TROFEJNOG ORUŽJA POREZOM NA REGISTROVANO ORUŽJE - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 24
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOJA SE NALAZE NA TERITORIJI RS KOJA STRANO LICE UNOSI KAO ULOG U DOMAĆE PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Uprava carina: PRIMENA PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE, KOJIM SE UZIMA U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE, POČEV OD 1.8.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane: čl. 26 i 27
 • Uprava carina: PRIMENA SISTEMA UPRAVLJANJA KVOTAMA "FIRST COME - FIRST SERVED (PRO RATA)" - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 258 i 262

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 01. AVGUST 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar -: KOMENTAR UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U ORGANIMA JAVNE VLASTI - "Sl. glasnik RS", br 79/2014: • Donošenjem ove uredbe Vlada Republike Srbije kompletirala izvršne propise za izvršavanje Zakona o tajnosti podataka •
 • Stručni komentar - REKLAMACIJA POTROŠAČA NA SAOBRAZNOST ROBE UGOVORU, PRAVA PO OSNOVU GARANCIJE I NADLEŽNOST INSPEKCIJSKIH ORGANA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA - "Sl. glasnik RS" br. 62/2014: • Primena Zakona o zaštiti potrošača počinje 22.9.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OTPUŠTANJE ZAPOSLENIH I IZMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO MERE PLANA REORGANIZACIJE
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PO PRIJAVI GRAĐANA ZA UTVRĐIVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU POSTAVLJENIH ANTENA MOBILNE TELEFONIJE NA KROVU STAMBENE ZGRADE
 • Pitanje i odgovor - SPORNA PITANJA KOD LIKVIDACIJE JAVNOG PREDUZEĆA
 • Pitanje i odgovor - SPORNA PITANJA KOD STEČAJA JAVNOG PREDUZEĆA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - ISO STANDARDI - GUMA I PROIZVODI OD GUME

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar -: KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ORGANIZOVANJA CELODNEVNE NASTAVE I PRODUŽENOG BORAVKA - "Sl. glasnik RS", br. 77/2014
 • Stručni komentar - NAJNOVIJE IZMENE UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI - primena od jula 2014. godine
 • Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠKOLAMA NA TERITORIJI JEDNE OPŠTINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Avgust / Septembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA
 • Stručni komentar - Indeksi industrijske proizvodnje u junu 2014. godine •
 • Stručni komentar - Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u junu 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBVEZNIKA KOJI IZLAZI IZ SISTEMA PDV DA VRŠI ISPRAVKU VREDNOSTI ODBITKA PRETHODNOG POREZA KORIŠĆENOG PO OSNOVU NABAVKE LICENCE
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOD REEKSPORTA
 • Pitanje i odgovor - POČETAK PRIMENE OBRAČUNA ZARADA U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA O RADU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Jun 2014. godine •
 • Stručni komentar - SREDSTVA OBEZBEĐENJA I GARANCIJSKI POSLOVI U DEVIZNOM POSLOVANJU
 • Stručni komentar - UPRAVLJANJE KVOTAMA: • Uprava carina vrši raspodelu kvota na osnovu datuma prihvatanja odgovarajuće deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, a redosled se utvrđuje u skladu s hronološkim redom datuma, pri čemu će se sve deklaracije prihvaćene istog datuma smatrati istovremenim •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: NAJNOVIJE JAVNO SAOPŠTENJE FATF - INSTITUCIJE OD 27.6.2014. GODINE: • Saopštenje se odnosi na status određenih zemalja u pogledu odnosa prema sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma u okviru jurisdikacija samih zemalja koje su predmet posmatranja •
 • Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Avgust 2014. godine •

VESTI NA DAN 01. AVGUST 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: