Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - EUC form 1 - IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA VLADI REPUBLIKE SRBIJE
 • Obrazac - Obr. Imp - 1 bis - UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
 • Obrazac - Obr. Imp - 1- UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

PROPISI:

 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013, 83/2013, 113/2013, 115/2013 - ispr., 34/2014, 37/2014 - ispr. i 71/2014)
 • ODLUKA O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014)
 • PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA, POVRĆA I PEČURKI I PEKTINSKIH PREPARATA ("Sl. list SFRJ", br. 1/79, 20/82, 39/89 - dr. pravilnik, 74/90 i 46/91 - dr. pravilnik, "Sl. list SRJ", br. 33/95 - dr. pravilnik i 58/95, "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik, 4/2004 - dr. pravilnik i 12/2005 - dr. pravilnik i "Sl. glasnik RS", br. 43/2013 - dr. pravilnik i 72/2014 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O KVALITETU ZAČINA, EKSTRAKATA ZAČINA I MEŠAVINA ZAČINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2014, 11/2014, 30/2014 i 35/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn., 33/2014 i 35/2014 - ispr.)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2014 i 35/2014)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICAMA IZBEGLICA, NABAVKOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKALITETA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014 i 35/2014)
 • ODLUKA O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 31/2014)
 • ODLUKA O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 31/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014 i 31/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SPORTSKO POSLOVNOG CENTRA "TIMOK" DOO ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 38/2013 i 30/2014)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 30/2014)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2013, 5/2014 i 7-1/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: POSTUPAK DONOŠENJA I POVRATNO DEJSTVO ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA - Zakon o finansiranju lokalne samouprave: član 20
 • Ustavni sud: POSEBNO PRAVNO UREĐIVANJE POLOŽAJA OPTUŽENOG PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM I ČLANOVA NJEGOVE PORODICE - Zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice: čl. 11 do 15
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST POKRAJINSKE ODLUKE O VOJVOĐANSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI - Pokrajinska skupštinska odluka o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti: čl. 1 do 29
 • Upravni sud: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD KUPOVINE PRVOG STANA - Zakon o porezima na imovinu: član 31a stav 1
 • Upravni sud: POSLEDICE USTUPANJA SREDSTAVA KOJA SU DOBIJENA NA OSNOVU UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA - Uredba o podsticanju zapošljavanja: član 2 stav 2
 • Upravni sud: OBAVEZA DRUGOSTEPENOG ORGANA DA U ŽALBI OCENI NAVODE I DOKAZE KOJI SE TIČU UTVRĐIVANJA ODLUČNIH ČINJENICA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 235 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: KORIŠĆENJE PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU OD STRANE DETETA KOJE JE NA ŠKOLOVANJU U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 31 stav 1
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: KUMULATIVNI USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 19, 21, 25 i 69[s4]
 • Uprava carina: POZIVANJE I DOSTAVLJANJE ZAPISNIKA DRŽAOCU CARINSKOG SKLADIŠTA U POSTUPKU KONTROLE - Zakon o opštem upravnom postupku: čl. 60 i 71

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 17. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD: • Preventivne mere, obaveze poslodavca, prava i obaveze zaposlenih i obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST OBAVLJANJA ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U OPTIČARSKOJ RADNJI
 • Pitanje i odgovor - OVLAŠĆENA I OSPOSOBLJENA PRAVNA LICA MOGU ZA SOPSTVENE POTREBE DA IZRAĐUJU PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA I PROCENU UGROŽENOSTI
 • Pitanje i odgovor - POKRETANJE POSTUPKA LIKVIDACIJE OD STRANE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I DOPUNSKA UPLATA OSNIVAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POLOŽAJ DIREKTORA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE PO RAZREŠENJU SA DUŽNOSTI PRE ISTEKA MANDATA
 • Pitanje i odgovor - NE)MOGUĆNOST PREUSMERAVANJA NEISKORIŠĆENIH APROPRIJACIJA ZA POTREBE SANACIJE POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE - POPLAVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar • Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za maj 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Jul 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Jul 2014. godine •
 • Stručni komentar - TERENSKA KONTROLA - PRAVA I OBAVEZE PORESKE UPRAVE I PORESKIH OBVEZNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE - "Sl. glasnik RS", br. 60/2014: • Propisani novi obrasci i precizirane definicije pojmova “nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca”, “kućni ljubimci”, “pasoš” i “uverenje (sertifikat)” •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZE REZIDENTA PO OSNOVU POZAJMICE STRANOG OSNIVAČA - IZVEŠTAVANJE O DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENTA U ZEMLJI

VESTI NA DAN 17. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: