Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. AVGUST 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O UGOVORU
 • Obrazac 2 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O JAVNOM PARTNERU
 • Obrazac 3a) - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O DRUŠTVU ZA POSEBNE NAMENE
 • Obrazac 3 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O PRIVATNOM PARTNERU

PROPISI:

 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 53. ZASEDANJU MARTA 2014. GODINE OBJAVLJENE NA SAJTU SCO 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. AVGUSTA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./1 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. AVGUSTA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./2 ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM GRANSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA PREKO KOJIH SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 3/2012, 25/2013 i 81/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014 i 81/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014 i 81/2014)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr. i 81/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013, 3/2014, 60/2014 i 81/2014)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA REPROGRAM KREDITA, FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE, REORGANIZACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA I SPORAZUMNO REGULISANJE OBAVEZA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • STRATEGIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNIH MREŽA I SERVISA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 6/2014 i 57/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 3/2008 - prečišćen tekst i 57/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013 i 57/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST PRIMENE ZAKONA O HIPOTECI NA HIPOTEKE ZASNOVANE PRE NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU - Zakon o hipoteci: član 64 stav 1
 • Prekršajni apelacioni sud: ODSUSTVO UTICAJA PRODAJE HIPOTEKOVANOG DOBRA NA UPISANU HIPOTEKU - Zakon o hipoteci: čl. 8 i 11
 • Prekršajni apelacioni sud: PRAVO VLASNIKA KAO SAVESNOG STICAOCA DA STVAR DRŽI, KORISTI I DA NJOME RASPOLAŽE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 3 stav 1
 • Prekršajni apelacioni sud: PROPUST NADLEŽNOG ORGANA DA IZVRŠI UPIS HIPOTEKE PRILIKOM PREPISA PODATAKA IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - Zakon o hipoteci: čl. 58 i 59
 • Prekršajni apelacioni sud: UZAJAMNE OBAVEZE PRODAVCA I KUPCA KOD UGOVORA O PRODAJI TUĐE STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: član 460
 • Viši sud u Valjevu: NAKNADA TROŠKOVA PREDISTRAŽNOG POSTUPKA KOJI SE ODNOSE NA NAGRADU I NUŽNE IZDATKE BRANIOCA KOGA JE ODREDILA POLICIJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 261 stav 6
 • Viši sud u Valjevu: OSNOV ZA DONOŠENJE REŠENJA O ODBIJANJU ZAMOLNICE ZA PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima: član 63
 • Viši sud u Valjevu: POSTOJANJE OSOBITIH OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA ĆE U KRATKOM VREMENSKOM PERIODU OKRIVLJENI PONOVITI KRIVIČNO DELO - Zakonik o krivičnom postupku: član 211 stav 1 tačka 3)
 • Viši sud u Valjevu: PREISPITIVANJE OPTUŽNICE NA ZAHTEV PREDSEDNIKA VEĆA I NEPOSTOJANJE OSNOVANE SUMNJE DA JE OKRIVLJENI IZVRŠIO KRIVIČNO DELO - Zakonik o krivičnom postupku: član 274 stav 1 tačka 3)
 • Viši sud u Valjevu: VRAĆANJE OPTUŽNICE NADLEŽNOM JAVNOM TUŽIOCU RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 332 stav 1 tačka 1)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE NA GRANIČNOM PRELAZU PREŠEVO U PERIODU OD 1.8.2014 DO 30.9.2014. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA HORGOŠ, BATROVCI I PREŠEVO OD 1.8.2014. GODINE - Zakon o veterinarstvu: čl. 120 i 121
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU FITOSANITARNE I VETERINARSKE KONTROLE NA ZTP KONČULJ U PERIODU OD 1.8.2014. DO 30.10.2014. GODINE - Zakon o veterinarstvu: čl. 121 i 122

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 05. AVGUST 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor -: ČLANOVI UŽE PORODICE PREMA ZAKONU O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009)
 • Pitanje i odgovor - ISPLATA DIVIDENDE I UDELA U DOBITI IZ NERASPOREĐENE DOBITI U NOVCU I IMOVINI PRIVREDNOG DRUŠTVA I KRIVIČNA ODGOVORNOST
 • Pitanje i odgovor - SADRŽINA DEKLARACIJE ZA OBJAVLJIVANJE I EMITOVANJE OGLASNE PORUKE
 • Pitanje i odgovor - ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME SA ZAPOSLENIM KOME JE ISTEKAO UGOVOR ZAKLJUČEN NA GODINU DANA PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 80/2014

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 80/2014
 • Pitanje i odgovor - IZJAŠNJAVANJE ORGANA UPRAVLJANJA O KANDIDATIMA ZA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I DONOŠENJE KONAČNE ODLUKE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADA ZARADA NAKON IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA BAGERA U SLUČAJU KADA JE ZBOG BRISANJA IZ SISTEMA PDV IZVRŠENA ISPRAVKA ODBITKA PRETHODNOG POREZA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE DONETIH NA 53. ZASEDANJU - "Sl. glasnik RS", br. 81/2014
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 4.8. do 10.8.2014. godine
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN UVOZA METALNOG OTPADA
 • Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE UVOZNOG CARINSKOG POSTUPKA NAD ROBOM (SOFTVER) KOJA SE UVOZI PUTEM INTERNETA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI: • BELEXsentiment za avgust 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - IZMIRIVANJE OBAVEZE PRAVNOG LICA U BLOKADI OD STRANE DONATORA BEZ ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

VESTI NA DAN 05. AVGUST 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: