Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • REGISTAR IZDATIH ODOBRENJA AKREDITOVANIM INSTITUCIJAMA
 • REGISTRI IZDATIH POMORSKIH OVLAŠĆENJA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, OVERE ILI OVLAŠĆENJA O EKVIVALENTNOJ OSPOSOBLJENOSTI
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI

PROPISI:

 • EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA – ADN 2015 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA EKONOMIJE CRNE GORE O UNAPREĐENJU SARADNJE U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2015)
 • MUNKAÜGYI TÖRVÉNY (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005. 61/2005., 54/2009. és 32/2013. és 75/2014. szám)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA JAŠA TOMIĆ (REPUBLIKA SRBIJA) - FENJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA NAKOVO (REPUBLIKA SRBIJA) - LUNGA (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRBICA (REPUBLIKA SRBIJA) - VALKANJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O READMISIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA STAMBENOG FONDA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U FUTOGU (Ulica Tadije Sondermajera) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U LEDINCIMA (Ulica svetog Nektarija Eginskog) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U RUMENKI (Ulica Andreja Tarkovskog) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012, 22/2013, 58/2013, 38/2014 i 12/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA PREČIŠĆAVANJA VODE ZA TERITORIJU GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU U GRADU LOZNICI ("Sl. list Grada Loznice", br. 15/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2014 i 6/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst, 6/2014, 29/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2015. GODINI ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE UKUPNIH TROŠKOVA BORAVKA PO DETETU I VISINE UČEŠĆA KORISNIKA U UKUPNIM TROŠKOVIMA BORAVKA U ODMARALIŠTU NA DIVČIBARAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ("Sl. list grada Užica", br. 34/2014 i 5/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: KRIVIČNO DELO KRAĐA - Krivični zakonik: član 203 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: POBIJANJE PRAVNOSNAŽNE ODLUKE UPRAVNOG SUDA DONETE U POSTUPKU PO ŽALBI POVODOM ZAŠTITE IZBORNOG PRAVA - Zakon o lokalnim izborima: član 54 stav 5
 • Vrhovni kasacioni sud: VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA - Krivični zakonik: član 234 st. 1 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGE MANIPULACIJE - MANEVRISANJA TERETNIM VAGONIMA KOD PREVOZA DOBARA KOJA SE UVOZE I UNOSE U SLOBODNU ZONU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGE ODGOVARAJUĆE POSLOVE U DRUGO MESTO RADA KOJE JE UDALJENO VIŠE OD 50 KM - Zakon o radu: član 173 stav 2
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: UGOVORI O RADU NA ODREĐENO VREME ZAKLJUČENI PRE 29.7.2014. GODINE I RAČUNANJE ROKA OD 24 MESECI - Zakon o radu: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ISPRAVLJANJE GREŠAKA U REŠENJU U UPRAVNOM POSTUPKU
 • Pitanje i odgovor - PRENOS PORTFELJA OSIGURANJA KOD STATUSNE PROMENE PRIPAJANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
 • Pitanje i odgovor - SAGLASNOST SKUPŠTINE DRUŠTVA KOD RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 16. APRILA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 14. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 16. APRILA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 14. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 16. APRILA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH POVODOM VASKRŠNJIH (USKRŠNJIH) I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2015. GODINI SA SPECIFIČNOSTIMA ZA JAVNI SEKTOR
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ISPRAVLJANJA RAČUNSKE GREŠKE U PONUDI NAKON DONOŠENJA ODLUKE O DODELI UGOVORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KLASIFIKOVANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA I INVESTICIONIH NEKRETNINA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POLJOPRIVREDNOG I OSTALOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 020 •
 • Stručni komentar - REFAKCIJA POREZA NA DODATU VREDNOST
 • Stručni komentar - Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 15.4.2015. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE ALUMINIJUMA I PROIZVODA OD ALUMINIJUMA: • Tarifni br. 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615 i 7616 •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST OTVARANJA POSEBNOG NAMENSKOG (ESCROW) RAČUNA KOD STRANE BANKE ČIJA BI NAMENA BILA PRIVREMENO FINANSIRANJE TROŠKOVA PREDSTAVNIŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UNUTAR BANKARSKE GRUPE - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015: • Prilikom kontrole visine naknade za pružanje finansijske podrške NBS vodi računa da se ne dogodi prekomerno finansijsko iscrpljivanje primaoca finansijske podrške ali ni nedovoljno transparentan dodatni odliv kapitala od primaoca finansijske podrške ka njenom pružaocu •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PREDŠKOLSKE USTANOVE: • Uslovi za verifikaciju, postupak i dokumentacija neophodna za verifikaciju ustanove, prostor, oprema i kadrovi, normativ ishrane dece i inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST NOSIOCA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA DA SE REGISTRUJE KAO PREDUZETNIK

VESTI NA DAN 20. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: