Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE PROIZVOĐAČA VINA ODNOSNO RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA ODNOSNO RAKIJE
 • Obrazac 2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA VINA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA VINA
 • Obrazac 3 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE UDRUŽENJU PROIZVOĐAČA RAKIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RAKIJE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr. i 112/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2010, 101/2014 i 112/2014)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014 i 112/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA ZA RAD U RADIO-FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 1710-1785/1805-1880 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I NABAVKE UGLJA ZA POTREBE TERMOELEKTRANA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DRUŠTVO BEOGAS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-12585/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-12586/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JUGOROSGAZ AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "JUGOROSGAZ" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014)
 • PLAN RASPODELE FREKVENCIJA ZA GSM/DCS 1800 RADIO SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008 i 112/2014 - dr. pravilnik)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: ОDLUKA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU D. MILOŠEVIĆ I 11 DRUGIH PROTIV SRBIJE (predstavka br. 8615/10) - ROK OD ŠEST MESECI - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: ОDLUKA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU D. MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 57771/10) - ZLOUPOTREBA PRAVA NA PREDSTAVKU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: čl. 34 i 35 st. 3 i 4
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA NAKNADE TROŠKOVA STRANI KOJA JE USPELA U SPORU - Zakon o parničnom postupku: čl. 151 i 153 i član 168 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: PASIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU NAPLATE PUTARINE - Pravilnik o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu magistralnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji: član 1
 • Privredni apelacioni sud: PLAĆANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U SLUČAJU PROMENE PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTU KOJI JE VEĆ PRIKLJUČEN NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM - Uredba o uslovima isporuke električne energije: član 26 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: PRISTANAK TUŽENOG NA PREINAČENJE TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 159
 • Viši trgovinski sud: FINANSIJSKO TRŽIŠTE I FINANSIJSKI DERIVATI - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: član 24
 • Viši trgovinski sud: KAMATA NA NEISKORIŠĆENE POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE - Zakon o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda: član 52b
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o visini stope zatezne kamate: čl. 1 do 3
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 771 i 1065
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o menici: član 1
 • Viši trgovinski sud: NESAVESNO POSTUPANJE IMAOCA I ZLOUPOTREBA MENICE - Zakon o menici: član 16
 • Viši trgovinski sud: OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM RADI ČIJEG OBEZBEĐENJA JE TUŽIOCU KAO POVERIOCU DATA MENICA - Zakon o menici: član 85
 • Viši trgovinski sud: PASIVNA LEGITIMACIJA NARODNE BANKE ZA NAKNADU ŠTETE - Zakon o Narodnoj banci Srbije: član 5
 • Viši trgovinski sud: ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA AVALISTE PREMA GLAVNOM MENIČNOM DUŽNIKU - Zakon o menici: član 78
 • Viši trgovinski sud: TERMINSKA KUPOPRODAJA DEVIZA - Zakon o deviznom poslovanju: čl. 2 i

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: ISPRAVKA AKTA UPRAVE CARINA BROJ 148-10-483-01-342/2014 OD 10.10.2014. - UREDBA O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE - Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte: čl. 2, 4 i 8
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O NOVOM IZGLEDU UVERENJA O ISPITIVANJU (KONTROLISANJU) VOZILA KOJE SE UVOZI KAO UPOTREBLJAVANO OD 7.10.2014. GODINE - Pravilnik o ispitivanju vozila: čl. 12 i 17a

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I KOLEKTIVNI UGOVORI • Sa osvrtom na aktuelno stanje nakon izmena Zakona o radu •
 • Pitanje i odgovor - NASTAVAK NAMIRENJA ZALOŽNOG POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU U SITUACIJI KADA JE REALIZACIJA ZALOGE U TOKU
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK IZVRŠENJA NA OSNOVU STRANE VERODOSTOJNE ISPRAVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI: • Od 1. oktobra 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE NAKNADE TROŠKOVA ISHRANE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI JE FAKTIČKI UPUĆEN NA RAD U DRUGU ORGANIZACIONU JEDINICU
 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE VISINE I ISPLATA JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENOM U ŠKOLI POSLE 19.9.2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INVALIDI II I III KATEGORIJE
 • Stručni komentar - POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI
 • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: UVOZ PIVA I VISKIJA ZA POTREBE PRIVREDNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE ČLANA 10. STAV 1. PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA
 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE PROPISA IZ OBLASTI REVIZIJE JAVNIH DRUŠTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBEZBEĐIVANJE LIČNE HIGIJENE ZAPOSLENIH OD STRANE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM: • Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i HACCP kao pomoć za razumevanje načina na koji inspektor pristupa proveri uspostavljenom sistemu bezbednosti hrane •
 • Pitanje i odgovor - ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

VESTI NA DAN 20. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: