Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. APRIL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrasci RS Obrazac 1 - ZAHTEV ZA AKREDITACIJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
 • Obrasci RS Obrazac DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE AERODROMA
 • Obrasci RS Obrazac ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO

PROPISI:

 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI ČLANOVA BERZE I OVLAŠĆENIH BROKERA
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2014, 2015. I 2016. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013, 19/2014 i 24/2014)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 10/2013 i 4/2014)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2014. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2011 - prečišćen tekst, 5/2012, 26/2012 i 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA KOJE KORISTI GRAD VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM USEVIMA, ZASADIMA, POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I ŠUMAMA U PRIVATNOJ SVOJINI NASTALE KAO POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE I POŽARA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2012, 23/2012 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBNOVU ZGRADE JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 22/2012 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UTVRĐIVANJE REALNOG STANJA RADIJACIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2013 i 5/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2013 i 5/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O AUTOBUSKIM I TAKSI STAJALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O EKONOMSKI NAJNIŽOJ CENI PO KOJOJ SE AUTO-TAKSI PREVOZ PUTNIKA MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM GRADSKOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013 i 5/2014)
 • ODLUKA O VANLINIJSKOM I AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA PANČEVA ZA FINANSIRANJE KAPITALNOG INVESTICIONOG RASHODA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014)
 • ODLUKA O DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012 i 7/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2011, 15/2013 i 7/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 - ispr. i 12/2014)
 • ODLUKA O POKRETANJU PREISPITIVANJA NAČINA OBRAČUNA CENE TOPLOTNE ENERGIJE U GRADU SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2013 i 12/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA SUBOTICE" ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013 i 12/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA VLASNICIMA STANOVA I DRUGIH POSEBNIH DELOVA ZGRADE UVODI DODATNE OBAVEZE ODRŽAVANJA ZGRADE I DA PROPISUJE PREKRŠAJE ZA POVREDU TIH OBAVEZA - Odluka o uređenju Grada Novog Sada: član 88, član 116 stav 1 tačka 2) alineja 1 i član 124 stav 1 tačka 40) i st. 2 i 3
 • Ustavni sud: ODBACIVANJE USTAVNE ŽALBE U IZVRŠNOM POSTUPKU U KOJEM NISU ISKORIŠĆENA DRUGA PRAVNA SREDSTVA - Zakon o Ustavnom sudu: član 36 stav 1 tačka 7
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA IMOVINU U UPRAVNOM POSTUPKU POKRENUTOM ZAHTEVOM ZA PRIZNAVANJE PREČEG PRAVA GRADNJE - Ustav Republike Srbije: član 58
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA OGRANIČENO TRAJANJE PRITVORA VIŠESTRUKIM UKIDANJEM PRVOSTEPENIH REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA KADA SU ISPUNJENI USLOVI ZA PREINAČENJE ILI PONIŠTENJE TIH REŠENJA - Ustav Republike Srbije: član 31 st. 2 i 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO U ŽALBENOM POSTUPKU VIŠESTRUKIM UKIDANJEM REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA I VRAĆANJEM NA PONOVNO ODLUČIVANJE SUDU PRVOG STEPENA U SLUČAJU KAD SU BILI ISPUNJENI USLOVI ZA PONIŠTAJ REŠENJA - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 2
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST KAO ELEMENTA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU POKRENUTOM PREDLOGOM ZA PONAVLJANJE PRAVOSNAŽNO OKONČANOG PARNIČNOG POSTUPKA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNIM SPOROVIMA VOĐENIM RADI PONIŠTAJA DRUGOSTEPENIH REŠENJA KOJIMA JE U DVA NAVRATA PONIŠTAVANO PRVOSTEPENO REŠENJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Viši sud u Požarevcu: DOSUĐENJE TROŠKOVA POSTUPKA U SPORU ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE U ZAVISNOSTI OD USPEHA STRANAKA U PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 2
 • Viši sud u Požarevcu: GRANICE OVLAŠĆENJA VRŠIOCA KOMUNALNE DELATNOSTI I NEMOGUĆNOST DVOSTRUKE NAPLATE NAKNADE ZA PRUŽENU USLUGU PO ISTOM OSNOVU - Zakon o komunalnim delatnostima: čl. 13 i 18
 • Viši sud u Požarevcu: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE ZA ODUZETU ROBU KOJA JE PREDMET CARINSKOG PREKRŠAJA - Carinski zakon: član 385
 • Viši sud u Požarevcu: OPRAVDANI IZOSTANAK TUŽIOCA SA ROČIŠTA KAO RAZLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 109
 • Viši sud u Požarevcu: PRAVNA PRIRODA UGOVORA O KAPARI ZAKLJUČENOG UZ GLAVNI UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 79
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO STRANKE NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA KADA JE NA ROČIŠTIMA UMESTO PUNOMOĆNIKA - ADVOKATA BIO PRISUTAN ADVOKATSKI PRIPRAVNIK - Zakon o parničnom postupku: član 150 stav 2
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRIMANJA NOVČANIH SREDSTAVA NAZVANIH ČLANARINOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGE DEZINFEKCIJE VOZILA KOJE SE KORISTI ZA PREVOZ ROBE NAMENJENE IZVOZU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
  • Ministarstvo finansija: STATUS KOMORE OSNOVANE ZAKONOM O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U SMISLU OBAVEZE PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG NA RADU KOD DVA POSLODAVCA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA MINULI RAD - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: čl. 44 i 47
  • Uprava carina: PRIVREMENO ISKLJUČENJE IZ SISTEMA KORISNIKA PREVOZA ROBE NA OSNOVU KARNETA TIR ZBOG PREKRŠAJA KRIJUMČARENJA LJUDI
 • TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 17. APRIL 2014