Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ JAVNOG POZIVA I SAGLASNOST PODNOSIOCA ZAHTEVA DA IMA OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA
 • IZJAVA O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ILI DRUGIH PARTNERA
 • PRIJAVNI FORMULAR za sufinansiranje učešća na realizaciji projekta

PROPISI:

 • STRATEGIJA ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)
 • TÖRVÉNY AZ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI RENDSZER ALAPJAIRÓL (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013. és 35/2015 - autentikus értelmezés)
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA OBAVLJANJA TRGOVINSKE, UGOSTITELJSKE I ZANATSKE DELATNOSTI ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 23/2014 - dr. odluka, 38/2014 i 12/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013 i 12/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2014 i 3/2015)
 • PROGRAM ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE SLUŽBENOG LISTA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 1/2010, 43/2010, 7/2014 i 7/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА СУБОТИЦА - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 53/2012 - prečišćen tekst i 7/2015)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE IZ NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013, 15/2014 - ispr. i 7/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU ZA GRAD SUBOTICU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O DECENTRALIZOVANOJ SARADNJI IZMEĐU GRADA BRESTA U REPUBLICI BELORUSIJI I GRADA SUBOTICE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2015 i 8/2015 - ispr.)
 • PRAVILA STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2013 - prečišćen tekst, 24/2014 i 8/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ANGAŽOVANJE BRANIOCA U TOKU ŽALBENOG ROKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 68 stav 1 i član 363 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ČINJENICE OD ZNAČAJA ZA DONOŠENJE PRAVILNE I ZAKONITE ODLUKE - Zakon o upravnim sporovima: član 38 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: GRANICE PREINAČENJA PRVOSTEPENE PRESUDE U KORIST OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 451 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 439 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PODNOŠENJE VANREDNOG PRAVNOG LEKA - Zakon o upravnim sporovima: član 49 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PREISPITIVANJE REŠENJA UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima: član 49 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: NEZASTARIVOST IZVRŠENJA MERE ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 439 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE DRUGOSTEPENOG SUDA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: POSTOJANJE RAZLOGA ZA OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 1 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: POVRATNO DEJSTVO ZAKONSKE ODREDBE - Ustav Republike Srbije: član 197
 • Vrhovni kasacioni sud: PREISPITIVANJE ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE - Ustav Republike Srbije: član 198 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: PREISPITIVANJE ODLUKE UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima: član 49 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA REZIDENATA NAKON IZVRŠENOG PRENOSA POTRAŽIVANJA - Zakon o deviznom poslovanju: član 7
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZNA PRIMENA SREDNJEG KURSA NBS ZA POTREBE SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I EVIDENTIRANJA TRANSAKCIJA U STRANOJ VALUTI U POSLOVNIM KNJIGAMA - Zakon o računovodstvu: član 31

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 27. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POVREDA UGLEDA STRANE DRŽAVE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE: • Član 175. Krivičnog zakonika •
 • Stručni komentar - ANALIZA PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA SLUČAJEVIMA SMRTI I prisilnih NESTANAKA U VREME TZV. DOMOVINSKOG RATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA NADLEŽNOG ORGANA ZA LOKACIJSKE USLOVE DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI OD IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA PRIBAVLJA POTREBNE USLOVE ZA REŠAVANJE PO ZAHTEVU
 • Pitanje i odgovor - PRAVNI OSNOV ZA UPIS NEPOKRETNOSTI - LIKVIDACIONOG OSTATKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar -: OCENE USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI KROZ USTAVNO SUDSKE ODLUKE OBJAVLJENE U SLUŽBENIM GLASILIMA: • Pregled po godinama •
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. APRILA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 15. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 23. APRILA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOPUNSKI RAD U ZDRAVSTVU: • Analiza postojećih rešenja i uočeni nedostaci sa osvrtom na praksu ustanova tercijarnog nivoa •
 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 24.4.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN PRIMLJENIH DOBARA PO OSNOVU SPONZORSTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZGRADNJE I PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 022 •
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN I ISPLATA BONUSA (NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA) PREKO NAJVIŠE OSNOVICE DOPRINOSA
 • Stručni komentar - ZARADE: • Objavljeni podaci za mart 2015. godine •
 • Stručni komentar - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u martu 2015. godine •
 • Stručni komentar - Najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2015. godine •
 • Stručni komentar - Najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. maja 2015. godine •
 • Stručni komentar - Nove osnovice na koje se obračunava doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje od 1. maja 2015. godine •
 • Stručni komentar - Otkupna cena stana za zahteve podnete u aprilu 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA: • Od 13.4.2015. godine, Pejpal je ponovo omogućio opciju naplate korisnicima iz Srbije, a od 1.10.2015. godine izdavanjem elektronskog novca moći će da se bave banke, institucije elektronskog novca (privredna društva), javni poštanski operator, NBS i Uprava za trezor •
 • Pitanje i odgovor - OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU - NAZIV BRENDA UMESTO IMENA OSNIVAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PROCEDURA PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE: • Inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja - Sanitarna inspekcija i Zdravstvena inspekcija •
 • Pitanje i odgovor - PROMET NA MALO SADNICAMA, BILJEM I HRANOM ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE I OBAVEZA UPISA U CENTRALNI REGISTAR

VESTI NA DAN 27. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: